Álláspályázat - Környezetvédelmi koordinátor

Archív   |   2022, szeptember 7 - 13:22Send by email

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztályán környezetvédelmi koordinátor munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Hatósági Igazgatóság

Környezetvédelmi Osztályán

környezetvédelmi koordinátor

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1027 Budapest, Frankel Leó út 5.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. Hatósági és 24. Koordinációs feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség(ek): felsőoktatásban szerzett természettudományi, gazdaságtudományi, közszolgálati, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus, andragógus, jogi és művelődésszervező szakképzettség.
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatkörben:

 • Zöld területek védelme érdekében Önkormányzati hatósági ügyek lefolytatása.
 • Az eljárás során kiszabott bírságok nyomon követése, adminisztrációja.
 • Végrehajtási eljárások megindítása, lebonyolítása, kapcsolattartás a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes Osztályaival.

Koordinációs feladatkörben:

 • Az Osztály ügyviteli, szervezési, eszközbeszerzési és egyéb adminisztrációs feladatainak elvégzése, összehangolása.
 • Kapcsolattartás a közvetlen munkatársakkal, az Osztály külső partnereivel, társintézményeivel és ügyfelekkel, illetve belső kommunikáció a Polgármesteri Hivatal többi szervezeti egységével.
 • Közreműködés a pályázatok teljes körű lebonyolításában; a pályázati felhívás és pályázati adatlap előkészítésében; beszámolók, jelentések készítésében; adatrögzítésben; adatbázisok kezelésében.
 • Közreműködés az Osztály által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alap vagy szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • „B” kategóriás vezetői engedély (vezetési gyakorlattal).


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 26.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. október 7.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja, Budai Polgár lapban.


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „környezetvédelmi koordinátor”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt a Humánpolitikai Osztály munkatársa az alábbi telefonszámon: +36-1-346-5580, illetve a szakterület részéről Pogány Norbert osztályvezető, +36 70 333-8953.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.