2023. április 12.

A Költségvetési Bizottság pályázata - 2023

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati felhívás Társadalmi szervezetek, Ifjúsági Szervezetek, és Nyugdíjas klubok támogatására.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi Társadalmi szervezetek, Ifjúsági Szervezetek, és Nyugdíjas klubok támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi Társadalmi szervezetek, Ifjúsági Szervezetek, és Nyugdíjas klubok támogatására.


A pályázaton felosztható keretösszeg 6 300 000 Ft

A pályázatokat papír alapon egy példányban, a Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) részére címezve, „A Költségvetési, Bizottság által kiírt pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázaton elnyert összeget a támogatási szerződés megkötését követően pályázó bankszámlájára utalja át az önkormányzat. A támogatás összege tárgyévre szól, 2023-ban már megvalósult programokra is igényelhető. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint - hitelesített számlamásolatokkal igazolva, továbbá fényképpel alátámasztott szöveges beszámolóval - legkésőbb 2024. január 8-ig kell elszámolniuk. Ellenkező esetben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendő az Önkormányzat részére. A pályázaton elnyert összeg általános működési költségekre, rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre, továbbá étkezéssel kapcsolatos kiadásokra nem fordítható.


Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn. Továbbá támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, együttműködési megállapodást kötött, vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson.

Nem nyújthatnak be pályázatot, akik a Képviselő-testület által a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletében külön nevesítve működési támogatásban részesültek.


A Pesthidegkút területén bejegyzett pályázók esetében az elbírálás során figyelembe vételre kerül, hogy részükre a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat hasonló pályázatot hirdet meg.


Előnyben részesülnek azon szervezetek pályázatai, amelyek a helyi értékeket népszerűsítik, II. kerület területén, helyben valósítanak meg programokat.


A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 2.

(személyes átvétel nyitvatartási időben a Központi Ügyfélszolgálaton 1023 Budapest Margit u. 2-4.)


A benyújtott pályázati anyag nyilvános, hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok eredménye a döntést követő 7 munkanapon belül a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapján (www.masodikkerulet.hu) kerül közzétételre, továbbá az elbírálásától számított 15 napon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap.

I. Társadalmi és Ifjúsági Szervezetek


A pályázat célja:
A II. kerületben működő (II. kerületi székhellyel rendelkező, vagy az elmúlt három évben, valamely programját igazoltan a II. kerületben megvalósító) Társadalmi Szervezetek (beleértve a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezeteket is) támogatása - lehetőleg a szervezet tagságán túlmutató, a II. kerületi lakosság szélesebb körét érintő, megmozgató programok, rendezvények támogatásán keresztül.


A pályázat tartalma:
A tervezett, vagy 2023. évben már megvalósult program, rendezvény leírása: megnevezése, időpontja; célja (az elérni kívánt cél részletes leírása), a meghirdetés módja; a megcélzott, bevonni kívánt lakossági kör. A program, rendezvény részletes költségvetése, a megvalósításához szükséges teljes összköltség; az igényelt támogatás összege; a program, rendezvény igényelt támogatáson felüli rész fedezetének meglétére vonatkozó nyilatkozat, illetve azok forrásának megjelölése és ezen belül a saját forrás összege (aránya); az igényelt támogatás felhasználásának megjelölése (ez a program, rendezvény egy vagy több eleméhez történő hozzárendeléssel történjen, ezek között a szervezet általános működésével, étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet).

II. Nyugdíjas Klubok


A pályázat célja:
a II. kerületben önálló jogi személyként (vagy, valamely befogadó jogi szervezet keretében, beleértve a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezeteket is) működő (II. kerületi székhellyel, vagy tagszervezettel rendelkező) Nyugdíjas klubok támogatása, lehetőleg a klubszerű működés általános kereteinek és működtetésének biztosításán túlmutató konkrét események, programok, rendezvények támogatásán keresztül.

A pályázat tartalma: A 2023. évben tervezett, vagy már megvalósult események, programok, rendezvények leírása külön-külön, (amelyekhez a támogatást igénylik): megnevezése, időpontja, célja (az elérni kívánt cél részletes ismertetése); részletes költségvetése; a megvalósításhoz szükséges teljes összköltség (Ft), az igényelt támogatás felhasználásának megjelölése (ez az adott esemény, program, rendezvény egy, vagy több eleméhez – pl. belépők, utazási költségek, stb. – hozzárendeléssel történjen. Ezek között a szervezet általános működésével, valamint étkezéssel kapcsolatos tétel nem lehet.)


A pályázatokhoz adatlap, valamint kötelezően benyújtandó „pályázati fedlap” és nyilatkozatok kapcsolódnak, amelyek (www.masodikkerulet.hu) honlapról tölthetők le!

Pályázni az adatlap teljes körű kitöltésével lehet, csatolva hozzá a pályázó szervezet érdemi tevékenységének, valamint a program bemutatását (max. fél gépelt oldal), valamint a szükséges nyilatkozatokat, kivonatokat. A pályázati adatlap tételesen felsorolja a kötelezően csatolandó mellékleteket. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. (Több programhoz igényelt támogatás esetében az adatlap erre vonatkozó része bővíthető.)


A pályázattal kapcsolatban egyéb kérdéseikkel Pézsa-Romváry Noémihez fordulhatnak a 346-54-14 telefonszámon, írásban rudolfne.romvary.noemi@masodikkerület.hu email címen, vagy ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 212. szoba).


A határidőn túl beérkező, a hiányosan kitöltött adatlap, pályázati fedlap és nyilatkozatok nélküli, továbbá valótlan adatokat tartalmazó, pontatlan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.
Pályázati felhívásPályázati fedlap
Pályázati adatlap nyugdíjasklubok
Pályázati adatlap társadalmi és ifjúsági szervezetek
1. sz. nyilatkozat
2. sz. nyilatkozat
2 sz nyilatkozat kitöltési útmutató

Címlap