Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településképi Bejelentési Osztály

Kulcsszavak Megosztás

Településképi Bejelentési Osztály

Nemcsics Ildikó osztályvezető


Munkatársak:


Településképi referens: Gacsályi-Nagy Mónika, Pamuk Zsolt, Volcz Márta

Pályázati referens: László Erzsébet

Pályázati-kommunikációs referens: Borsos András

Titkársági referens: Pálóczi Katalin


e-mail:
[email protected]


A Településképi Bejelentési Osztály feladatai

A II. Kerület teljes közigazgatási területére kiterjedően a 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendeletben előírt településrendezési eszközök alkalmazásával elősegíti, tudomásul veszi a településképileg támogatható, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket.

A II. kerület közigazgatási területén lévő azon társasházak részére, amelyekben legalább hat külön tulajdonú lakás van és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 1985. január 1-ig adták ki az Önkormányzat 2024. évben is pályázat útján pénzügyi támogatást nyújt az általános társasház felújításhoz és az élet- és balesetveszély elhárítás esetében szükséges építési munkálatokhoz. Az általános társasház felújításra vonatkozó pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. július 31. napjáig nyújthatók be. A HAVÁRIA keretre a pályázatok továbbra is egész évben beadhatók.


2024 évben is kiírásra került a kerület műemléki, illetve védett ingatlanok rekonstrukcióját, felújítását támogató pályázat, melynek ügyeit szintén az osztály munkatársai végzik. A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. július 31. napjáig nyújthatók be.


2024. évben a Képviselő-testület döntése alapján pályázati felhívás lett közzétéve „Pesthidegkút új főutcája” címmel a Hidegkúti út és Bujdosó köz/Gazda utca és Templom utca közötti szakaszán levő nem lakó rendeltetésű ingatlanok közterületre néző és oldal homlokzatok felületeinek és a 10 méternél hosszabb kerítések felújítási munkáinak pénzügyi támogatására. A pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. október 15. napjáig folyamatosan benyújthatók.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén belül, a Margit körúton álló társasházi épületek nemes anyaggal burkolt közterületre néző homlokzat felületeinek tisztítására pályázati felhívást tesz közzé és vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a sikeres pályázóknak. A pályázati felhívás 2024. január közepén lett közzétéve.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2024. január 15. – 2024. március 15.

Homlokzat tisztítás elvégzésének határideje: 2024. október 31.


Továbbá a II. kerület közigazgatási területén lévő társasházak és közintézmények közterület felé néző homlokzatán bejelentés alapján graffiti mentesítést végeztet.


A Településképi Bejelentési Osztály főbb tevékenységei:


I.) Településképi Bejelentési Osztály településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nevezett építési engedélyhez nem kötött alábbi építési tevékenységek tekintetében:

a) építmény külső megjelenését megváltoztató átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása – beleértve a cégér homlokzaton történő elhelyezését is –,

b) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

c) -

d) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

e) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

f) épületben a rendeltetés módjának, az önálló rendeltetési egységek számának és méretének változtatása,

g) a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,

h) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,

i) -

j) -

k) megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és 30–180 napig fennálló

ka) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

kb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

kc) ideiglenes fedett lovarda,

kd) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény,

l) -

m) a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,

n) -

o) támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,

p) utcai kerítés, kerti építmény – a homokozó, hinta, csúszda, szökőkút, kerti zuhany, kerti grill, kerti tűzrakó kivételével –,

q)–v) -

w) a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.


A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok közzététele és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében.

A településképi bejelentési eljárás költségmentes (díj- és illetékmentes).

A településképi bejelentési eljárás ügyintézési határideje 15 nap.

Településképi bejelentési eljárásban az eljárás nem szüneteltethető, a rendelkezésre álló 15 napos ügyintézési határidő nem meghosszabbítható, ezért a bejelentést követő 15 napon belül a Polgármester a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését.

A településképi bejelentést a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt e-Papír rendszeren keresztül benyújtani a Településképi Bejelentési Osztálynak címezve, azonban lehetőség van továbbra is postai úton beadni a kérelmet és a tervdokumentációt.


Az e-Papír rendszeren keresztül történő benyújtás esetén epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

 • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
 • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • levél tárgya: Településképi bejelentés
 • levél szövege: érintett ingatlan címe és a kérelem tárgya


II.)
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 48. § alapján a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki:


„Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.”

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt e-Papír rendszeren keresztül benyújtani a Településképi Bejelentési Osztálynak címezve. epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

 • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
 • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • levél tárgya: Hatósági bizonyítvány
 • levél szövege: érintett ingatlan címe és a kérelem tárgya


III.)
Településképi Bejelentési Osztály egyéb feladatai:


  1. A társasházak felújításának támogatására kiírt önkormányzati pályázatra beérkező pályázati anyagok kiértékelése, ügyintézése és a nyertes pályázókkal a megállapodások megkötésének koordinálása. A megvalósult építési tevékenységet követően a pénzügyi elszámolások ellenőrzése, önkormányzati támogatás utalásának kezdeményezése.

  A pályázat az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, postai úton 1 eredeti példányban a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21. címre küldhető, valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) is leadható, illetve e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában is benyújtható a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi elérési útvonalon:

  epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

  • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
  • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
  • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
  • levél tárgya: Általános társasház felújítás - 2024 vagy Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat) – 2024 vagy Védett ingatlan felújítása - 2024
  • levél szövege: érintett társasház címe és a pályázat tárgya


  2. 2024 évben a Képviselő-testület döntése alapján „Pesthidegkút új főutcája” címmel pályázati felhívás lett kiírva a Hidegkúti út és Bujdosó köz/Gazda utca és Templom utca közötti szakaszán levő nem lakó rendeltetésű ingatlanok közterületre néző és oldal homlokzatok felületeinek és a 10 méternél hosszabb kerítések felújításának támogatására.

   A pályázat az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában nyújtható be a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi elérési útvonalon:

   epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

   • témacsoport: Önkormányzati igazgatás
   • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek
   • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
   • levél tárgya: Pesthidegkút új főutcája
   • levél szövege: érintett ingatlan címe és a pályázat tárgya

   3. A Margit körúton álló társasházi épületek nemes anyaggal burkolt közterületre néző homlokzat felületeinek tisztítására kiírt pályázati felhívás alapján az önkormányzat vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a sikeres pályázóknak. A pályázati felhívás 2024. január közepén lett közzétéve. Homlokzat tisztítás elvégzésének határideje: 2024. október 31.


    4. Középületek, társasházak közterületi homlokzatán graffiti mentesítés megrendelése, annak teljes körű ügyintézése. A bejelentést az Osztály központi e-mail címére lehet küldeni, illetve személyesen lehet megtenni az Központi Ügyfélszolgálaton.


    5. A gépjármű várakozóhely megváltás építési engedélyhez vagy településképi bejelentéshez kapcsolódó ügytípus, ezért a 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet alapján létrejövő megállapodásban foglalt adatokat a Településképi Bejelentési Osztály szolgáltatja, illetve koordinálja a megállapodások aláírását.

    link:
    Ügyleírások | Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata (masodikkerulet.hu)

      Közérdekű