Településképi bejelentési eljárás

Megosztás
Send by email

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete /Egységes szerkezetben a 29/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelettel/ alapján a Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le:


1. az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében nevezett építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül:

a) építmény külső megjelenését megváltoztató átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása - beleértve a cégér homlokzaton történő elhelyezését is -,

b) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

c) meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése, amennyiben az közterületről látható,

d) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

e) az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

f) épületben a rendeltetés módjának, az önálló rendeltetési egységek számának és méretének változtatása,

g) a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,

h) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,

i) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,

j) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

k) megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

ka) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

kb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

kc) ideiglenes fedett lovarda,

kd) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény,

l) növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

m) a magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,

n) a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása,

o) támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot,

p) utcai kerítés, kerti építmény - a homokozó, hinta, csúszda, szökőkút, kerti zuhany, kerti grill, kerti tűzrakó kivételével -,

q) napenergia-kollektor, szellőző-berendezés, az utca felőli homlokzatra kihelyezett klímaberendezés, áru- és pénzautomata, zászlótartó építményen való elhelyezése,

r) építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, árnyékoló elhelyezése,

s) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 3,0 - 6,0 méter közötti,

t) a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg,

u) közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése,

v) a legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.


2. a reklámok közzététele és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében.

Ki jogosult az eljárásra: 

Az ingatlan tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja által kérelmet nyújthat be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A településképi bejelentési eljáráshoz a kérelmező az 1 példány kérelmet és 1 példány - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített - nyomtatott építészeti-műszaki tervdokumentációt benyújthatja e-Papír rendszeren keresztül (www.epapir.gov.hu), postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton.

A veszélyhelyzet ideje alatt kizárólag elektronikus úton (e-Papír) benyújtott kérelem esetén indítható meg az eljárás.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelem tárgyának megfelelően, a településképi követelményeknek és településrendezési eszközöknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentáció tekintettel a bejelentett tevékenységre, egyéb munkarészekkel kiegészítendő:

- gépjármű elhelyezési mérleg a rendeltetésváltoztatás esetén,

- tükröződés mentesség igazolása napelemek elhelyezése esetén,

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő 15 nap, mely a kérelem és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentáció beérkezését követően indul.

Jogorvoslati lehetőség: 

A határozat ellen Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros II. Kerület Polgármesteri Hivatalnál (1024 Bp., Mechwart liget 1.) benyújtandó, a döntésben megállapított összegnek megfelelő (5000 vagy 3000 forintos) illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. Az illeték átutalással is leróható, az Önkormányzat számlaszáma: 12001008-00201761-00100004. Közleménybe kérjük feltüntetni az ügyiratszámot.

Vonatkozó jogszabályok: 

28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros II. kerületének építési szabályzatáról (KÉSZ)

45/2017.(XII.20) önkormányzati rendelet a településkép védelméről (TKR)

Településképi Arculati Kézikönyvről (hatályos)

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés