Bölcsődei elhelyezésről

Megosztás
Send by email

A bölcsőde egész évben folyamatosan veszi fel a gyermekeket. A gyermekek elhelyezésének biztosítása érdekében a II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben az óvodai előjegyzéssel együtt történik, melynek időpontja, minden év május első hetére esik.
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára.
A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti.
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti.
A Budagyöngye és Törökméz bölcsődében az alapellátáson túl szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelet is működik.
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ki jogosult az eljárásra: 

A kerületben állandó lakhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
szülő, vagy gondviselő.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
• a körzeti védőnő,
• a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
• a szociális, illetve családgondozó,
• a gyermekjóléti szolgálat,
• a gyámhatóság is kezdeményezheti.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A bölcsődei elhelyezési kérelmet közvetlenül a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani.

A következő gondozási évre történő jelentkezés időpontjáról a szülők a bölcsődék, és az Önkormányzat honlapjáról értesülnek. Az itt meghatározott időpontban a kérelmet elektronikusan nyújthatják be ügyfélkapun keresztül a www.magyarorszag.hu/Önkormányzat felületen.

A kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődék címe elérhetők az Önkormányzat honlapján megtalálható weboldalakon.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A bölcsődei felvételi adatlap tartalmazza a csatolandó dokumentumokat.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes

Ügyintézési határidő: 

A fenntartó által meghatározott felvételi időpont szerint

Jogorvoslati lehetőség: 

A bölcsődevezető döntését követő 8 napon belül a hatáskört gyakorló bizottsághoz

Vonatkozó jogszabályok: 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet. Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény.

Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Joga

  • kérelmet benyújtani

Kötelezettsége:

  • a hiánypótlásnak eleget tenni,
  • jóhiszeműen közreműködni.
Szervezeti egység: 
Humánszolgáltatási Igazgatóság - Intézményirányítási Osztály
Élethelyzet: 
Óvoda, bölcsöde

Ügyintézés