Társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Megosztás

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 11/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete alapján 2024. évben is társasház felújítási pályázatot hirdet.


A vissza nem térítendő támogatás keretösszege:

Általános társasház felújítás: 60 000 000 Ft

Élet- és balesetveszély elhárítás: 25 000 000 Ft


A pályázat alapján támogatást igényelhetnek azok a II. kerületi lakásszövetkezetek és társasházak, amelyekben legalább hat külön tulajdonú lakás van és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 1985. január 1-ig adták ki.

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

 1. tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók stb.);
 2. homlokzat felújítása – függőfolyosókkal, erkélyekkel együtt, vagy azok nélkül (Az épület homlokzat felújítása során az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket – kirakatszekrényeket-, vitrineket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. – az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett berendezéseket lehet.)
 3. homlokzati nyílászárók, valamint lépcsőházi nyílászárók cseréje, felújítása
 4. közterületi kapu cseréje, felújítása

B) Élet- és balesetveszély (HAVARIA pályázat) elhárítása esetén a következő felújítási munkák támogathatók:

 1. statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek fedélszék stb.) / támfal felújítása;
 2. közös tulajdonban lévő kémény felújítás/szabványosítás, kéményseprő járda cseréjével;
 3. gáz- és villamoshálózati probléma / energiaszolgáltatásból való hatósági felszólítás, illetve kizárás esetén szükséges munkák.

Szakértői szakvéleménnyel, a beavatkozást igénylő állapotot rögzítő fényképfelvételekkel alá kell támasztani az élet-vagy balesetveszély fennállását.

A támogatás működési célra nem biztosítható, egy társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra: 

A 11/2023. (III.31.) önkormányzati rendelet hatálya a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásszövetkezetekre (továbbiakban együtt: Társasházak) terjed ki. A lakásszövetkezetek esetében a rendeletet a lakásszövetkezetekről szóló törvény vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Az általános társasház felújításra vonatkozó pályázatok a pályázati felhívás megjelenésétől 2024. július 31. napjáig nyújthatók be.

A HAVÁRIA keretre a pályázatok egész évben beadhatók.

A pályázati felhívás a II. kerületi önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában a Budai Polgárban kerül kihirdetésre minden év első negyedévében. A pályázat kötelező tartalmi elemeit, feltételeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon nyújtható be 1 eredeti példányban, papír alapon, postai úton (Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21) vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton illetve elektronikusan e-Papír rendszeren keresztül.

A pályázati dokumentációban fel kell tüntetni a felújítással érintett társasház címét és a pályázati kiírás témáját (Általános társasház felújítás – évszám vagy Élet- és balesetveszély elhárítás – évszám). A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Havaria pályázat esetén a munkavégzés előtti tájékoztatás

 1. 1. Támogatási kérelem
 2. 2. Az illetékes kamarai névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvélemény, vagy
 3. 3. Hatósági kötelezés vagy,
 4. 4. Közszolgáltató által kiadott felszólítás/kizárás/jegyzőkönyv
 5. 5. A beavatkozást igénylő állapotot rögzítő fényképfelvételek

Pályázat benyújtásakor (Általános és Havaria esetén is)

 1. 1. Pályázati adatlap
 2. 2. Pályázói Nyilatkozat
 3. 3. Közgyűlési Határozat vagy jegyzőkönyv
 4. 4. Alapító Okirat
 5. 5. SZMSZ
 6. 6. Tulajdoni Törzslap
 7. 7. Térképmásolat – Földhivatali nyilvántartási térkép másolata
 8. 8. Településképi bejelentési döntés / Építésügyi hatósági engedély / Műszaki tervdokumentáció/Szakvélemény
 9. 9. Műszaki ellenőr jogosultsága
 10. 10. 3 db (Havaria pályázatnál 1 db) érvényes kivitelezői ajánlat
 11. 11. Banki fedezetigazolás/aktuális bankszámla kivonat/hitelszerződés/lakás-előtakarékossági szerződés (kivéve Havaria pályázatnál)
 12. 12. „O” adóügyi kimutatás
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor. A határidőn túl érkező pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A társasház képviselője által hiányosan benyújtott pályázatoknál egy alkalommal lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására a Településképi Bejelentési Osztály elektronikus úton megküldött hiánypótlási felszólítása alapján, legfeljebb 15 munkanapon belül.

A már hiánymentes pályázatok esetében a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 60 munkanapon belül dönt, a nyertes pályázókról és a támogatás összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásban a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kapnak.

Jogorvoslati lehetőség: 

Nincs.

Vonatkozó jogszabályok: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Lásd itt:

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A2300011.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors?council%3Dii-kerulet%26keyword%3Dt%25C3%25A1rsash%25C3%25A1z

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés