Társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Megosztás

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra és lakásszövetkezetekre terjed ki, melyek pénzügyi támogatása (utófinanszírozás) pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

a) Általános társasház felújítás

b) Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat)

A támogatás működési célra nem biztosítható. Egy társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy kerületi pályázatot nyújthat be. Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot adható támogatás. A támogatással érintett felújítási munkálatok a pályázati típusra meghatározott pályázati dokumentumok benyújtását követően kezdhetők meg.

Ki jogosult az eljárásra: 

Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább hat külön tulajdonú lakás van és a tulajdonosok egyike sem rendelkezik a lakás albetétek 40 vagy annál több százalékával, valamint az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 1985. január 1-ig adták ki. Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat 2023. április 17-től július 17-ig, az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, postai úton 1 eredeti példány a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23. Pf. 21. címre küldhető, valamint személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) is leadható, illetve e-Papír rendszeren keresztül elektronikus formában is benyújtható a Településképi Bejelentési Osztálynak, az alábbi leírás szerint:

epapir.gov.hu./level/uj oldalra eljutva ki kell tölteni az alábbiakat:

   • témacsoport: Önkormányzati igazgatás

   • ügytípus: Településképi és városépítési ügyek

   • címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

   • levél tárgya: Általános társasház felújítás -2023 vagy Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat) - 2023

   • levél szövege: érintett társasház címe és a pályázat tárgya

A pályázati nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Havaria pályázat esetén a munkavégzés előtt benyújtandók:

 • támogatás iránti kérelem

 • az illetékes kamarai névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvélemény, mely igazolja az élet- és balesetveszélyes állapotot vagy,

 • hatósági kötelezés vagy,

 • közszolgáltató által kiadott felszólítás/kizárás/jegyzőkönyv

 • a beavatkozást igénylő állapotot rögzítő fényképfelvételek

Pályázati dokumentáció kötelező elemei:

 1. Pályázati adatlap

 2. Pályázói nyilatkozat

 3. Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv, illetve Meghatalmazás

 4. Alapító okirat (társasház esetén)

 5. SZMSZ (társasház esetén)

 6. Tulajdoni törzslap

 7. Térképmásolat – Földhivatali nyilvántartási térkép másolata

 8. Településképi bejelentési döntés/Építésügyi hatósági engedély/ Műszaki tervdokumentáció / Szakvélemény

 9. Műszaki ellenőr jogosultsága

 10. 3 db (Havaria pályázatnál 1 db) érvényes kivitelezői ajánlat

 11. Banki fedezetigazolás / aktuális bankszámla kivonat/ hitelszerződés/lakás-előtakarékossági szerződés (kivéve Havária pályázatnál)

 12. „0” adóügyi kimutatás

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját (Általános társasház felújítás – 2023 vagy Élet- és balesetveszély elhárítás – 2023)- vagy elektronikusan az e-Papír rendszeren keresztül lehet feltölteni 2023. július 17. napjáig.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképi Bejelentési Osztály végzi. A pályázatokat a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság bírálja el a pályázatok beadási határidejét követő 60 munkanapon belül és dönt a támogatás összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak a döntést követő 15 munkanapon belül.

Jogorvoslati lehetőség: 

Nincs.

Vonatkozó jogszabályok: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról. 

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A2300011.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors?council%3Dii-kerulet

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés