Társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Megosztás
Send by email
A társasházi pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a társasházi pályázatokkal kapcsolatos dokumentumokat személyesen nem áll módunkban átvenni.

A kitöltött megállapodásokat és pénzügyi elszámolásokat illetve azok mellékleteit előzetes ellenőrzésre, elektronikus úton a [email protected] címre szíveskedjenek megküldeni. A pályázati ügyintéző jóváhagyását követően az eredeti iratokat kérjük postai úton eljuttatni a Hivatal részére, az alábbi postafiókra címezve: 1277 Budapest 23. Pf. 21.

Kérjük kedves ügyfeleinket, amennyiben a társasházi pályázatokkal kapcsolatosan kérdésük merülne fel, keressék bizalommal László Erzsébet kolléganőt a fent megadott e-mail címen.

Szíves megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, többlakásos (3) osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre terjed ki, mely a társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

 1. a) általános társasház felújítás (önálló pályázat)
 2. b) élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat)

A támogatás működési célra nem biztosítható, egy társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra: 

Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a mindenkori pályázat kiírását megelőző 15. év előtt adták ki.

Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat 2020. április 15-től augusztus 31-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, 1 eredeti példányban, papír alapon. A pályázati nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 
 1. Pályázati adatlap
 2. Pályázói nyilatkozat
 3. Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv
 4. Alapító okirat
 5. SZMSZ
 6. Tulajdoni törzslap
 7. Hivatalos helyszínrajz
 8. Településképi bejelentés /Építésügyi hatósági engedély / Műszaki tervdokumentáció / Szakvélemény
 9. Műszaki ellenőr jogosultsága
 10. 3 db (Havária pályázatnál 1 db) érvényes kivitelezői ajánlat
 11. Banki fedezetigazolás / aktuális bankszámla kivonat (kivéve Havária pályázatnál)

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Pályázati Felhívásban megadott határidőig, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját („Általános társasház felújítás – 20__” vagy „Élet- és balesetveszély elhárítás – 20__”).

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképi Bejelentési Osztály végzi. A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 15 munkanapon belül.

Jogorvoslati lehetőség: 

Nincs.

Vonatkozó jogszabályok: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés