Társasházak felújításának pénzügyi támogatásról

Megosztás
Send by email
A társasházi pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a társasházi pályázatokkal kapcsolatos dokumentumokat személyesen nem áll módunkban átvenni.

A kitöltött megállapodásokat és pénzügyi elszámolásokat illetve azok mellékleteit előzetes ellenőrzésre, elektronikus úton a [email protected] címre szíveskedjenek megküldeni. A pályázati ügyintéző jóváhagyását követően az eredeti iratokat kérjük postai úton eljuttatni a Hivatal részére, az alábbi postafiókra címezve: 1277 Budapest 23. Pf. 21.

Kérjük kedves ügyfeleinket, amennyiben a társasházi pályázatokkal kapcsolatosan kérdésük merülne fel, keressék bizalommal László Erzsébet kolléganőt a fent megadott e-mail címen.

Szíves megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, többlakásos (3) osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre terjed ki, mely a társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

 1. a) általános társasház felújítás (önálló pályázat)
 2. b) élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat)

A támogatás működési célra nem biztosítható, egy társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra: 

Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a mindenkori pályázat kiírását megelőző 15. év előtt adták ki.

Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat a tárgyévben megjelent pályázati felhívás megjelenésétől számított 90 napon belül nyújtható be az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, 1 eredeti példányban, papír alapon. A pályázati nyomtatvány beszerezhető a Központi ügyfélszolgálaton, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Pályázói dokumentumok

 1. Pályázati adatlap
 2. Közgyűlési vagy igazgatósági határozat, vagy az ülés jegyzőkönyv kivonata, amely tartalmazza a pályázati felhívásban felsorolt adatokat
 3. A társasház érvényes Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)
 4. Tulajdoni Törzslap és Hivatalos Helyszínrajz (a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi)
 5. Pályázó nyilatkozata

. Műszaki dokumentumok

 1. A településképi engedély bejelentés dokumentációja a jogerős döntéssel együtt
 2. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek a pályázati felhívásban részletezett módon
 3. Tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki dokumentációja
 4. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata

Pénzügyi dokumentumok

 1. Tervezett felújítási munkálatokat tartalmazó három különböző vállalkozás által kiadott árajánlatok a pályázati felhívásban részletezett tartalommal
 2. A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi fedezetigazolás az összköltség legalább 75%-áról (és szükség esetén közgyűlési határozat a pályázati felhívásban részletezett tartalommal az összköltség legfeljebb 25%-áról)

Élet- és balesetveszély elhárítása témában benyújtott pályázat esetén munkálatonként egyetlen árajánlat elegendő, továbbá a 9. pont nem releváns, azonban további mellékletek csatolása szükséges a Pályázati Felhívásban részletezett tartalommal.

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Pályázati Felhívásban megadott határidőig, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját („Általános társasház felújítás – 20__” vagy „Élet- és balesetveszély elhárítás – 20__”).

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településkép Osztály végzi. A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 15 napon belül.

Vonatkozó jogszabályok: 

jelenlegi: 11/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelet

új rendelet folyamatban van

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településképvédelmi Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés