Társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Megosztás
Send by email

Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, többlakásos (3) osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre terjed ki, mely a társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

a) Általános társasház felújítás

b) Élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat)

A támogatás működési célra nem biztosítható, egy társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

Ki jogosult az eljárásra: 

Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a mindenkori pályázat kiírását megelőző 15. év előtt adták ki.

Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza. A pályázat 2022. április 11-től július 11-ig nyújtható be az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, 1 eredeti példányban, papír alapon. A pályázati nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról. A pályázat benyújtása díjtalan. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok kizárólag postai úton nyújthatók bel a következő címre: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1277 Budapest 23, Pf. 21.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

1. Pályázati adatlap

2. Pályázói nyilatkozat

3. Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv, illetve Meghatalmazás

4. Alapító okirat (társasház esetén)

5. SZMSZ (társasház esetén)

6. Tulajdoni törzslap

7. Térképmásolat – Földhivatali nyilvántartási térkép másolata

8. Településképi bejelentés / Szakvélemény

9. Műszaki ellenőr jogosultsága

10. 3 db érvényes kivitelezői ajánlat

11. Banki fedezetigazolás / aktuális bankszámla kivonat

12. „0” adóügyi kimutatás

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Pályázati Felhívásban megadott határidőig, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját (Általános társasház felújítás – 2022 vagy Élet- és balesetveszély elhárítás – 2022).

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképi Bejelentési Osztály végzi. A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 15 munkanapon belül.

Jogorvoslati lehetőség: 

Nincs.

Vonatkozó jogszabályok: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról.

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés