Magáningatlanon történő fakivágás

Megosztás

Budapest II. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlanra kiterjedő fakivágással kapcsolatos hatósági ügyek intézését a jegyző hatáskörében eljárva a Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya végzi.

 1. Fakivágási engedélyezés

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: önkormányzati rendelet) értelmében, fakivágást engedélyezni építmény elhelyezése, viharkár, veszélyhelyzet elhárítása vagy megelőzése érdekében, élet, baleset és vagyonbiztonsági okból, vagy kertészeti szakvélemény által igazoltan lehet. A fent felsorolt kivágási okok mindegyikét indokolni kell. Pl.: veszélyhelyzet megelőzése – szakvélemény, építési tevékenység esetén - kertépítészeti terv, építési engedély vagy bejelentés megtétele (1. számú melléklet).

A madarak védelme érdekében minden év április 01. és augusztus 01. között kérelmezett fakivágások esetén, – amennyiben a kivágás indoka nem élet, baleset, vagy vagyonbiztonsági ok – a fakivágást kizárólag a hatóság zoológiai ismeretekkel rendelkező szakemberének véleményét figyelembe véve lehet engedélyezni.

A fa kivágására csak a jegyző által kiadott hatósági engedély véglegessé válását követően kerülhet sor, és amikor a kivágást elvégezték, öt napon belül kell bejelenteni a hivatalnak.

A kérelmező a kivágott fát pótolni köteles, elsősorban természetben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kivágott fák össztörzsátmérőjének megfelelő mennyiségű fát kell ültetni, így az önkormányzati rendelet biztosítja, hogy ne csökkenjen a kerület faállománya. A pótlás pontos részleteit a hatóság az engedélyező határozatban állapítja meg, megvalósítását pedig ellenőrzi, így, ha a pótlás nem megfelelő, gondoskodni kell az újabb fák telepítéséről.

Amennyiben a fakivágással érintett ingatlan zöldfelületének minden megkezdett 100 m2 -ére a kivágást követően is legalább egy 10 cm feletti törzsátmérővel rendelkező fás szárú növény (kivéve gyümölcsfa) jut, nem keletkezik fapótlási kötelezettség.

2. Utólagos fakivágási bejelentés, és a fa átültetésének vizsgálata

Az önkormányzati rendelet szerint, élet- vagy balesetveszélyt jelentő fa kivágását – a vészhelyzet elhárítása érdekében – a tulajdonos vagy a használó köteles elvégezni, és a kivágást haladéktalanul, de legkésőbb a fa kivágását követő 3 munkanapon belül köteles a jegyzőhöz bejelenteni (2. számú melléklet).

Építési tevékenységgel összefüggő fakivágás esetén vizsgálni kell a fa átültetésének lehetőségét, melyet a fás szárú növény áthelyezése előtt a 10-30 cm közötti törzsátmérőjű fák esetében 1 évvel, a 30 cm törzsátmérő felett 2 évvel korábban kell kérelmezni (3. számú melléklet).

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán, annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).
Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Az önkormányzati rendelet 1., 2., és 3. számú melléklete szerint.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

ILLETÉKMENTES

Ügyintézési határidő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § alapján az ügyintézési határidő: teljes eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 nap.

A határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének vagy szüneteltetésének időtartama.

Jogorvoslati lehetőség: 

Az Ákr. 116. § (1) bek. alapján: Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

 1. a) a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy
 2. b) rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.

(3) Abban az ügyben, amelyben a határozat az (1) vagy (2) bekezdés alapján fellebbezéssel támadható, az önálló jogorvoslattal támadható végzés ellen fellebbezésnek van helye.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek

 1. a) ha az elsőfokú döntést - a központi hivatal kivételével - központi államigazgatási szerv vezetője hozta,
 2. b) ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést,
 3. c) a másodfokú hatóság által hozott önálló jogorvoslattal támadható végzés esetén,
 4. d) ha nincs kijelölt másodfokú hatóság,
 5. e) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben,
 6. f) ha a hatósági szerződés alapján végrehajtást rendeltek el.

(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha törvény a fellebbezést kizárja.

Az Ákr. 118. § (3) bekezdése szerint, „A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.”

Vonatkozó jogszabályok: 
 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet;
 • Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 34/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Ügyfél jogai, kötelezettségei: 

Ügyfél joga, hogy:

  • kérelmet nyújtson be,
  • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
  • önmaga helyett megbízottja járjon el,
  • saját ügye irataiba betekintsen,
  • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
  • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
  • igazolási kérelmet terjesszen elő,
  • jogorvoslattal éljen,
  • végrehajtással szemben kifogást terjesszen elő.

Ügyfél kötelezettsége:

  • idézésnek eleget tenni,
  • hiánypótlásnak eleget tenni,
  • illetéket megfizetni,
  • többletköltséget megtéríteni,
  • jóhiszeműen közreműködni.
Szervezeti egység: 
Hatósági Igazgatáság - Környezetvédelmi Osztály
Élethelyzet: 
Környezetvédelem

Ügyintézés