Építészeti-Műszaki tervtanács

Megosztás

Az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése érdekében az önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) működtet, amely szakmai véleményező testület, elnöke a Főépítész. A Tervtanács feladata:


1. Tervtanácsi bírálat
:

A Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) meghatározottak szerint a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési-, illetve összevont engedélyezési eljárásokhoz. A településképi véleményezési eljárás alatt a tervet – a tervező kötelező jelenlétében – a Tervtanács bírálja.


2. Tervtanácsi konzultáció:

Konzultációs jelleggel a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlattervének valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A.§ (2) bekezdésben nevezett telepítési tanulmányterveknek a véleményezése, a tervvel kapcsolatos építészeti javaslatok megfogalmazása.


A Tervtanács a Képviselő-testület 10/2013.(III.29.) önk. rendelete alapján működik. A Tervtanács ülésein mindkét esetben hangfelvétel, és az alapján jegyzőkönyv (tervtanácsi állásfoglalás) készül, amely tartalmazza a Tervtanácsi tagok és a Tervtanács elnöke által összefoglalt megállapításokat, ajánlásokat. A Tervtanácsi ülésen a tervező (vagy meghatalmazott társtervező) jelenléte kötelező.Ki jogosult az eljárásra: 


Az ingatlan tulajdonosa (építtető) vagy az építtető meghatalmazottja (pl. a tervező) kezdeményezheti a településképi véleményezési eljárást, illetve a tervtanácsi konzultációt.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Tervtanácsi bírálat (Településképi véleményezési eljárás) esetén a kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet - a TKR 9. mellékletében rögzített kérelemminta szerint - és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációból nem ítélhető meg a környezethez való illeszkedés, illetve a településképi követelményeknek, valamint az országos és helyi építési szabályzatnak való megfelelés, a Főépítész 5 napon belül hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt.

Tervtanácsi konzultáció esetén a kérelem megegyezik a településképi véleményezésre létrehozott kérelemmel (TKR 9. melléklet). A kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az önkormányzati Főépítésznek a [email protected] e-mail címre csatoltan megküldi.

Tervtanácsi konzultáció esetén a tervdokumentációt nem kell feltölteni az ÉTDR rendszerbe! A kérelem eljárást nem generál!

Előzetes egyeztetési lehetőség Melcher-Cseri Márta tervtanács szakmai titkáránál:

e-mail: [email protected]

telefon: 30 791-4973

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelemhez (TKR 9. melléklet) a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan az építészeti műszaki tervdokumentációt (legalább 1:100-as léptékű részletezettséggel) mellékelni szükséges:

 • Műszaki leírás a tervezett hasznos alapterület (továbbá a telek méretének, telek lejtésének, tető hajlásszögének és ±0,00 = mBf) feltüntetésével.
 • Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok (meglévő és tervezett állapot is, építési hely jelölésével).
 • Az eredeti és a tervezett terep geodéziai felmérésen alapuló bemutatása.
 • Idomtervek (beépítettség, szintterület, épületmagasság, zöldfelület), azaz az építési paraméterek megfelelőségét igazoló tervlapok a teljes ingatlan vonatkozásában (meglévő és tervezett állapotról is).
 • Anyag- és színhasználat pontos megnevezése (RAL) a homlokzatokon és tetőfelületeken látható összes szerkezetről.
 • Fotódokumentáció a meglévő épületről minden irányból és az érintett ingatlan épített környezetének jellemző épületeiről.
 • Látványterv, távlati képek minden irányból a tervezett épület(ek)ről.

Utcakép, azaz a tervezett épület(ek), valamint az ahhoz két oldalról csatlakozó szomszédos 2-2 telek épületeinek ortogonális ábrázolása.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Településképi véleményezési eljárás esetén az ügyintézési határidő a kérelem és az építészeti-műszaki dokumentáció ÉTDR-ben történő érkeztetését követően indul, az eljárás ügyintézési határideje 15 naptári nap.

Tervtanácsi konzultáció esetén az ügyintézési határidő a kérelem és az építészeti-műszaki dokumentáció érkeztetését követő 15 naptári nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 45. § (9) bekezdése értelmében.

Vonatkozó jogszabályok: 
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

  290/2017. (XII.20.) képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyvről (TAK)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés