Építészeti-Műszaki tervtanács

Megosztás

Az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése érdekében az önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) működtet, amely szakmai véleményező testület, elnöke a Főépítész. A Tervtanács feladata:

1. Tervtanácsi bírálat:

A Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) meghatározottak szerint a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően. A településképi véleményezési eljárás alatt a tervet – a tervező jelenlétében – a Tervtanács bírálja.

2. Tervtanácsi konzultáció:

A Polgármester kezdeményezésére konzultációs jelleggel a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területét érintő egyéb építészeti-műszaki tervek véleményezése, továbbá a Főépítész kezdeményezésére konzultációs jelleggel a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlattervének valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A.§ (2) bekezdésben nevezett telepítési tanulmányterveknek a véleményezése, a tervvel kapcsolatos építészeti javaslatok megfogalmazása.

A Tervtanács a Képviselő-testület 10/2013.(III.29.) önk. rendelete alapján működik. A Tervtanács ülésein mindkét esetben hangfelvétel, és az alapján jegyzőkönyv (tervtanácsi állásfoglalás) készül, amely tartalmazza a Tervtanácsi tagok és a Tervtanács elnöke által összefoglalt megállapításokat, ajánlásokat.Ki jogosult az eljárásra: 

Az ingatlan tulajdonosa (építtető) vagy az építtető meghatalmazottja (pl. a tervező) kezdeményezheti a településképi véleményezési eljárást, illetve a tervtanácsi konzultációt.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

Tervtanácsi bírálat (Településképi véleményezési eljárás) esetén a kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet - a TKR 9. mellékletében rögzített kérelemminta szerint - és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció nem mutatja be a szabályosságot igazoló idomterveket, illetve környezethez való illeszkedést képi vagy grafikus formában, a Főépítész 5 napon belül hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt.

Tervtanácsi konzultáció esetén a kérelem megegyezik a településképi véleményezésre létrehozott kérelemmel (TKR 9. melléklet). A kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az önkormányzati Főépítésznek a [email protected] e-mail címre csatoltan megküldi.

Tervtanácsi konzultáció esetén a tervdokumentációt nem kell feltölteni az ÉTDR rendszerbe! A kérelem eljárást nem generál!

Egyeztetés Melcher-Cseri Márta tervtanács szakmai titkáránál:

e-mail: [email protected]

telefon: +36 30 791-4973

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelemhez (TKR 9. melléklet) a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan mellékelni szükséges:

1. Építészeti műszaki tervdokumentáció legalább 1:100-as léptékű részletezettséggel: alaprajzok, metszetek, homlokzatok a meglévő és a tervezett terep geodéziai felmérésen alapuló feltüntetésével; helyszínrajz; távlati képek minden irányból; műszaki leírás az anyag– és színhasználat pontos megnevezésével minden homlokzaton és tetőfelületen látható szerkezetről.

2. Idomtervek, azaz az építési paraméterek megfelelőségét igazoló tervlapok.

3. Fotódokumentáció az érintett ingatlan épített környezetének jellemző épületeiről.

4. Utcakép, azaz a tervezett épület, valamint az ahhoz két oldalról csatlakozó szomszédos 2-2 telek épületeinek ortogonális ábrázolása.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Településképi véleményezési eljárás esetén az ügyintézési határidő a kérelem és az építészeti-műszaki dokumentáció ÉTDR-ben történő érkeztetését követően indul, az eljárás ügyintézési határideje 15 naptári nap.

Tervtanácsi konzultáció esetén az ügyintézési határidő a kérelem és az építészeti-műszaki dokumentáció érkeztetését követő 15 naptári nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 45. § (9) bekezdése értelmében.

Vonatkozó jogszabályok: 
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

  A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)

  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

  290/2017. (XII.20.) képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyvről (TAK)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés