Településképi véleményezési eljárás

Megosztás

A Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) meghatározottak szerint településképi véleményt ad, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz.

  1. A Polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le a Főépítész szakmai álláspontjára alapozva fennmaradási engedélyezési eljárást megelőző esetben.

  2. A Polgármester a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást az 1. pontban nem felsorolt engedélyezési eljárásokat megelőzően. A településképi véleményezési eljárás alatt a tervet - a tervező jelenlétében – az Építészeti-Műszaki tervtanács bírálja. A tervtanács ülésein hangfelvétel, és az alapján jegyzőkönyv (tervtanácsi állásfoglalás) készül, amely tartalmazza a Tervtanácsi tagok és a Tervtanács elnöke által összefoglalt megállapításokat, ajánlásokat.

A településképi véleményben a Polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre javasolja, engedélyezésre feltétellel javasolja, vagy engedélyezésre nem javasolja.


Megjegyzés: A fővárosban a fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt.

A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdése alapján az Országos Építészeti Tervtanács véleményezi:

a) az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület és

b) az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület építészeti-műszaki dokumentációját.

Ki jogosult az eljárásra: 

Az ingatlan tulajdonosa (építtető) vagy az építtető meghatalmazottja (pl. a tervező) kezdeményezheti a településképi véleményezési eljárást.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A kérelmező 1 példány (elektronikusan kitöltött) kérelmet - a TKR 9. mellékletében rögzített kérelemminta szerint - és a digitális építészeti-műszaki dokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) által biztosított tárhelyre feltölti.

Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációból nem ítélhető meg a környezethez való illeszkedés, illetve a településképi követelményeknek, valamint az országos és helyi építési szabályzatnak való megfelelés, a Főépítész 5 napon belül hiánypótlásra szólíthatja fel a kérelmezőt.

Előzetes egyeztetési lehetőség Melcher-Cseri Márta tervtanács szakmai titkáránál:

e-mail: [email protected]

telefon: 30 791-4973

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

A kérelemhez (TKR 9. melléklet) a tervezett építési tevékenységre vonatkozóan az építészeti műszaki tervdokumentációt (legalább 1:100-as léptékű részletezettséggel) mellékelni szükséges:

  • Műszaki leírás a tervezett hasznos alapterület (továbbá a telek méretének, telek lejtésének, tető hajlásszögének és ±0,00 = mBf) feltüntetésével.
  • Helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok (meglévő és tervezett állapot is, építési hely jelölésével).
  • Az eredeti és a tervezett terep geodéziai felmérésen alapuló bemutatása.
  • Idomtervek (beépítettség, szintterület, épületmagasság, zöldfelület), azaz az építési paraméterek megfelelőségét igazoló tervlapok a teljes ingatlan vonatkozásában (meglévő és tervezett állapotról is).
  • Anyag- és színhasználat pontos megnevezése (RAL) a homlokzatokon és tetőfelületeken látható összes szerkezetről.
  • Fotódokumentáció a meglévő épületről minden irányból és az érintett ingatlan épített környezetének jellemző épületeiről.
  • Látványterv, távlati képek minden irányból a tervezett épület(ek)ről.
  • Utcakép, azaz a tervezett épület(ek), valamint az ahhoz két oldalról csatlakozó szomszédos 2-2 telek épületeinek ortogonális ábrázolása.
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő az építészeti-műszaki dokumentáció ÉTDR-ben történő érkeztetését követő napon indul, az eljárás ügyintézési határideje 15 naptári nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 45. § (9) bekezdése értelmében.

Vonatkozó jogszabályok: 

1. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

3. 2006. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

4. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

5. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet

6. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

7. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR)

8. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(III. 29.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

9. 290/2017. (XII.20.) képviselő-testületi határozat a Településképi Arculati Kézikönyvről (TAK)

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés