Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.09.01 00:00

Fogadj örökbe egy közterületet! 2020

Kulcsszavak Megosztás
Send by email

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet Közterület örökbefogadására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet
Közterület örökbefogadására


A pályázat kiírója:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat


A pályázat címe:
Fogadj örökbe egy közterületet!


A pályázat célja:
A II. Kerületben található közterületek örökbefogadására hívjuk a II. kerületben működő szervezeteket, társasházakat továbbá a helyi lakosokat. A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és megtisztítására, ezen belül parképítési feladatok elvégzésére, növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), valamint a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel.


Pályázati támogatásban részesíthető:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,
 • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján társasháznak minősülő ingatlan tulajdonostársainak közössége,
 • a II. kerületben lakcímmel rendelkező magánszemély

amely/aki a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.


Jelentkezési időszak:
2020 július 1. – 2020. augusztus 31. között.


Projektidőszak:
Pályázni kizárólag a 2020. november 30. napjáig megvalósuló programmal lehet.


A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg:
bruttó 4.000.000,- Ft

Pályázatonként igényelhető támogatás mértékének legmagasabb összege: bruttó 400.000,- Ft.


A pályázati támogatás mértéke:
A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés maximum 70%-os mértékéig támogatja a pályázatokat.

A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. (Az önrész lehet az elvégzendő munka értéke is.).


A pályázati projekt finanszírozásának módja:
A megítélt támogatási összeg folyósítása a Támogatási Szerződés megkötését követően – a pályázó által megadott bankszámla számra – átutalással történik, utólagos elszámolás mellett.


A Támogatott az alábbi előírásokat köteles betartani:

 • A támogatás összege „kerti kisgépek” (pl. motoros fűnyíró, motoros sövénynyíró) beszerzésére nem használható fel. Ha a pályázatban szerepel kis értékű „kézi szerszám” (pl. ásó, gereblye), arra a kapott támogatási összeg 20%-a felhasználható.
 • A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia.
 • A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika, burgonya stb.) nem ültethet.
 • A gondozott területen kizárólag kézi gyomirtás végezhető, a területen vegyszerek használata nem megengedett.
 • Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása a pályázó feladata, a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
 • A pályázat keretén belül kiültetett növények (fák, cserjék, egy-és kétnyári, valamint évelő lágyszárú dísznövények) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum két évig. (Az önkormányzat a növények ápolásában nem vesz részt.) Amennyiben a pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
 • A területen meglévő fákon a pályázó semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
 • Előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása illetve bárminemű csonkítása tilos!
 • Amennyiben a pályázó facsemete ültetését tervezi, a kiültetés előtt a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Beruházási Igazgatóság Műszaki Osztályával, mint a II. kerület területén található közterületi fasorok fenntartójával egyeztetnie kell a kiültetés pontos helyszínét és a fa fajtáját illetően.
 • A pályázó lehetőség szerint a kiválasztott közterület jellegéhez és méretéhez illő változatos, hosszabb időn keresztül is díszítő, könnyen gondozható növényeket ültessen.
 • A pályázó a gondozásba vett terület állapotát, a munkálatok megkezdése előtt és azok befejezését követően fényképekkel dokumentálja, amelyeket Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály részére köteles megküldeni.


A pályázat keretében nem támogatható
: balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, valamint olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi.

Kizárólag olyan méretű terület örökbefogadását támogatja az Önkormányzat, melynek rendbetétele és gondozása ténylegesen megvalósítható az Örökbefogadó által legalább a támogatástól számított két évig.

A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására használható fel, amely a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában van.

A támogatás kizárólag a megpályázott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások fedezetére szolgál. Azt a pályázó szervezet a működési kiadásaihoz nem használhatja fel, személyi juttatásra nem fordítható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!

Támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

 1. együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
 2. jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.


Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el!


A pályázat benyújtásának végső határideje
: 2020. augusztus 31.

A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelzi. A bíráló a határidőn túl feladott pályázatokat érvénytelennek tekinti és elutasítja.


A pályázati adatlap beküldése, a pályázat formai követelményei:

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani postai úton eredetben a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Fogadj örökbe egy közterületet!” jeligét.


A benyújtott pályázati anyag nyilvános.


A kitöltött pályázati adatlapot kérjük online is beküldeni a [email protected] címre!

A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat nem fogadja el, azokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentumok benyújtására, egy alkalommal a felszólítást kövező 3 munkanapon belül van lehetőség.


Kötelező pályázati mellékletek:

 • Pályázati adatlap és mellékletei
 • Az örökbefogadásra szánt terület jelenlegi állapotának és környezetének rövid bemutatása (vázlatrajz és fényképfelvételek segítségével).
 • Az elvégezni kívánt munka leírása (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve).
 • Ültetendő növényekről jegyzék készítése (növénylista).

Pályázó társasház esetén:

 • Közös képviselő/társasházkezelő megbízatásáról szóló közgyűlési határozat másolata.
 • Közös képviselő/társasházkezelő nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén legkésőbb 2020. december 31. napjáig becsatolja a pályázati részvételt támogató tulajdonosi döntést tartalmazó közgyűlési határozatot. Amennyiben az előírt határidőn belül a közgyűlési határozat nem kerül benyújtásra, a támogatási összeget a Pályázó közös képviselő/társasházkezelő köteles az Önkormányzat részére a határidő lejártát követő 30 napon belül egy összegben maradéktalanul visszafizetni.


Pályázó szervezet esetén:

 • Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő!)
 • Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.


A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálja el a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • Tartalmi kifejtés: A megpályázott tevékenység leírása, tematikus kidolgozottsága.
 • Elérés – részvétel: A pályázati programba bevonni kívánt lakossági kör bemutatása, a pályázati programban aktívan, közreműködőként résztvevő II. kerületiek száma.
 • Önerő: A pályázati program megvalósításához felhasznált saját vállalás, önrész bemutatása, annak mértéke és relatív értéke. (Az önerő lehet az elvégzendő munka értéke is.).
 • Pénzügyi megvalósíthatóság: A pályázati program költségvetésének áttekinthetősége, indokoltsága.
 • Környezetvédelmi és városképi hatás: A helyreállítás és/vagy kialakítás hatása a közvetlen környezetre.
 • Támogatottság: A tervezett program helyi támogatottsága; egyéb támogatói köre
  (más pályázati- vagy külső forrás). A pályázó köteles a pályázat kiíróját tájékoztatni arról, hogy nyújtott-e be pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton.

A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli értesítést kapnak. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól! A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza az elszámolás határidejét, tartalmi és formai követelményét. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

 

Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) illusztrált szakmai beszámoló benyújtási határideje: legkésőbb 2020. november 30.

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül.


Pályázati kiírással kapcsolatos információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály alábbi e-mail címén: [email protected].

 


Pályázati adatlap (magánszemélyek)
Pályázati adatlap (szervezetek)


Ültetésre ajánlott növények listája


Árnyékba valók, vagy az árnyékot is bírók

Talajtakaró, vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re növők)

Berberis candidula – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x stenophyla 'Crawley Gem' - borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - örökzöld puszpáng

Cornus stolonifera 'Kelsey' - som (kékeszöld levél)

Cotoneaster dammeri - szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri var. radicans - szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Streibs Findling' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster horizontalis - madárbirs (piros termés)

Cotoneaster microphyllus - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster microphyllus ' Cochleatus' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Erica carnea - alpesi erika (húspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Erica carnea 'Winter beauty' - alpesi erika (sötétrózsaszín virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Euonymus fortunei Canadale Gold' - kecskerágó ( örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei 'Emerald' n Gold' - kecskerágó ( örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - kecskerágó ( örökzöld, fehér szélű levél)

Euonymus fortunei var. radicans - kecskerágó ( örökzöld)

Hebe pinguifolia - vaskoslevelű veronikacserje (örökzöld, fehér virág)

Geranium sp. - Gólyaorr (lila vagy rózsaszín virág, félcserje, talajtakaró)

Hypericum calycinum - örökzöld orbáncfű (élénk sárga virág)

Lonicera nitida 'Maigrün' - mirtuszlonc (örökzöld)

Lonicera pileata - mirtuszlonc (örökzöld)

Mahonia aquifolium 'Apollo'- kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Nandina domestica - japánszentfa (örökzöld, piros termés)

Pachysandra terminalis - japán kövérke (örökzöld)

Pachysandra terminalis 'Variegata' - japán kövérke (örökzöld, fehérszélű levél)

Prunus laurocerasus 'Piri' - babérmeggy (örökzöld)

Spiraea betulifolia var. aemiliana - gyöngyvessző (fehér virág)

Symphricarpos x chenaultii 'Hancock' - talajtakaró hóbogyó

Viburnum opulus 'Compactum - bangita (illatos fehér virág)

Viburnum opulus 'Nanum' - bangita (levelével díszít)

Vinca minor - kis meténg (örökzöld, lila virágú)

Vinca minor variegata - kis meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

Vinca major - nagy meténg (örökzöld, lila virágú)

Vinca major variegata - nagy meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)


Alacsony cserjék: (maximum 1-1,5 m-re növők)

Berberis gagnepainii 'Klugowski' – borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis candidula 'Jytte' – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x media 'Parkjuweel' – borbolya (szúrós, illatos virág)

Berberis verruculosa –bibircses borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Buxus sempervirens 'Angustifolia' - örökzöld puszpáng

Cornus alba 'Argenteomarginata' - som (fehér szegélyű levél)

Dapfhne mezereum - farkasboroszlán ( rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida 'Mont Rose' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x lemoinei - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Hypericum x moserianum - kisvirágú orbáncfű (élénk sárga virág)

Kerria japonica - boglárcserje (sárga virág)

Kerria japonica 'Pleniflora' - boglárcserje (sárga virág)

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' - fagyal (fehér virág)

Ligustrum vulgare 'Lodense' - fagyal (fehér virág)

Lonicera nitida - mirtuszlonc (örökzöld)

Lonicera nitida 'Elegant' - mirtuszlonc (örökzöld)

Mahonia aquifolium - kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Mahonia bealei - keleti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Pieris japonica 'Variegata' - japán babérhanga (örökzöld)

Prunus laurocerasus 'Mari' - babérmeggy (örökzöld)

Prunus laurocerasus ' Otto Luyken' - babérmeggy (örökzöld)

Prunus laurocerasus ' Zabeliana' - babérmeggy (örökzöld)

Skimmia japonica - japán dérbabér (sárga virág)

Skimmia reevesiana 'Rubella' - japán dérbabér (örökzöld, rózsaszín virág)

Spiraea x vanhouttei - gyöngyvessző (fehér virág)

Symphoricarpos albus var. laevigatus - hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos 'White hedge' - hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos 'Magic berry' - hóbogyó (rózsaszín termés)

Symphricarpos orbiculatus 'Variegatus' - hóbogyó (sárgatarka levél)

Viburnum x burkwoodii - tavaszi bangita (illatos fehér virág)

Viburnum x carlcephalum - bangita (illatos fehér virág)irág)

Viburnum carlesii - bangita (illatos fehér virág)


Napra

Talajtakaró, vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re növők)

Berberis candidula – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, )

Berberis x stenophyla 'Crawley Gem' - borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'– borbolya (sötétpiros levél, szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii 'Green Carpet' – borbolya ( szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii 'Kobold'– borbolya ( szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii 'Bagatelle'– borbolya (barnásvöröses levél, szúrós, illatos virág)

Calluna vulgaris - csarab (fehér, rózsaszív liláspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Cariopteris x clandonensis 'Heavenly blue' - kékszakáll (sötétkék virágú félcserje)

Cornus stolonifera 'Kelsey' - som (kékeszöld levél)

Cotoneaster adpressus - henye madárbirs

Cotoneaster dammeri 'Eichholz' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster horizontalis - madárbirs (piros termés)

Cotoneaster microphyllus - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cytisus purpureus - piros zanót

Daphne cneureum - henye boroszlán ( rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis 'Ncco' - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Euonymus fortunei 'Emerald' n Gold' - kecskerágó ( örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - kecskerágó ( örökzöld, fehér szélű levél)

Geranium sp. - Gólyaorr (lila vagy rózsaszan virág, félcserje, talajtakaró)

Hypericum calycinum - örökzöld orbáncfű (élénk sárga virág)

Juniperus horizontalis - Kúszó boróka

Juniperus procumbens 'Nana' - boróka

Juniperus sabina 'Variegata' - boróka

Juniperus squamata 'Blue carpet' - boróka

Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - boróka

Juniperus virginiana 'Grey Owl' - boróka

Lavandula angustifolia - levendula

Mahonia aquifolium 'Apollo'- kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Pinus mugo - Törpefenyő

Potentilla fruticosa var. arbuscula - cserjés pimpó (sárga virág)

Potentilla fruticosa 'Farreri' - cserjés pimpó(sárga virág)

Potentilla fruticosa 'Glenroy Pinkie' - cserjés pimpó(rózsaszín virág)

Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - cserjés pimpó(sárga virág)

Potentilla fruticosa 'Red Ace' - cserjés pimpó(narancssárga virág)

Potentilla fruticosa var. mandschurica - cserjés pimpó(fehér virág)

Potentilla fruticosa 'Klondike' - cserjés pimpó(sárga virág)

Spiraea betulifolia var. aemiliana - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea betulifolia- gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea japonica 'Alpina' - gyöngyvessző (élénk rózsaszín virág)

Spiraea japonica 'Little Princess' - gyöngyvessző (élénk rózsaszín virág)

Viburnum opulus 'Compactum - bangita (illatos fehér virág)

Viburnum opulus 'Nanum' - bangita (levelével díszít)

Vinca major variegata - nagy meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)


Alacsony cserjék (maximum 1-1,5 m-re növők)

Berberis gagnepainii 'Klugowski' - borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis candidula 'Jytte' – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x media 'Parkjuweel' – borbolya (szúrós, illatos virág)

Berberis x media 'Red jewel' – borbolya (szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii – borbolya (szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'– borbolya (sötétpiros levél, szúrós, illatos virág)

Berberis thunbergii 'Aurea' – borbolya (sárga levél, szúrós, illatos virág)

Berberis verruculosa –bibircses borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Buxus sempervirens ''Aureovariegata' - örökzöld puszpáng (sárgatarka levél)

Cariopteris incana - kékszakáll (sötétkék virágú félcserje)

Chanomales japonica - téglapiros díszbirs

Chanomales speciosa 'Nivalis' - díszbirs (fehér virágú)

Chanomales x superba (Crimson and Gold' - díszbirs (piros virágú)

Cornus alba 'Argenteomarginata' - som (fehér szegélyű levél)

Cornus alba 'Spaethii' - som (sárga szegélyű levél)

Coronilla emerus - koronafürt (élénk sárga virág)

Dapfhne mezereum - farkasboroszlán ( rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida 'Mont Rose' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x lemoinei - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida 'Perle Rose' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia hibrida 'Pink Ponpon' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x rosea - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Elsholtzia stauntonii - szálkamenta ( rózsaszínű, liláspiros virágú félcserje)

Forsithia x intermedia 'Marée d'Or' - aranyvessző (élénksárga virág)

Genista lydia -lapickás rekettye (élénksárga virág)

Genista tinctoria - festőrekettye (élénksárga virág)

Hypericum x moserianum - kisvirágú orbáncfű (élénk sárga virág)

Hypericum forrestii - orbáncfű (élénk sárga virág)

Hypericum 'Hidcote' - orbáncfű (élénk sárga virág)

Kerria japonica - boglárcserje (sárga virág)

Kerria japonica 'Pleniflora' - boglárcserje (sárga virág)

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' - fagyal (fehér virág)

Ligustrum vulgare 'Lodense' - fagyal (fehér virág)

Lonicera xylosteum 'Clavey's Dwarl' - ükörkelonc (örökzöld)

Philadelphus x lemoinei 'Erectus' - jezsámen (fehér virág)

Philadelphus x virginalis 'Dame Blanche' - jezsámen (fehér virág)

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' - cserjés pimpó (sárga virág)

Prunus tenella - törpe mandula (rózsaszín virág)

Pyracantha 'Golden Charmer' - (szúrós örökzöld, naracssárga termés)

Pyracantha 'Soleil d' Or' - (szúrós örökzöld, naracssárga termés)

Ribes sanguineum - vérvörös virágú ribiszke

Rib aureum - sárga virágú ribiszke

Skimmia japonica - japán dérbabér (sárga virág)

Spiraea x arguta - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea japonica 'Schirobana' - - gyöngyvessző (fehér és rózsaszín virág)

Spiraea nipponica - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x wnhouttei - gyöngyvessző (fehér virág)

Symphoricarpos albus var. laevigatus - hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos 'White hedge' - hóbogyó (fehér termés)

Symphricarpos 'Magic berry' - hóbogyó (rózsaszín termés)

Symphricarpos orbiculatus 'Variegatus' - hóbogyó (sárgatarka levél)

Viburnum x burkwoodii - tavaszi bangita (illatos fehér virág, félárnyékba)

Viburnum x carlcephalum - bangita (illatos fehér virág, félárnyékba)

Viburnum carlesii-bangita (illatos fehérvirágú, félárnyékba)

 

Archív