Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.04.27 00:00

Szociálpolitikai Keret 2024.

Kulcsszavak Megosztás

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság SZOCIÁLPOLITIKAI KERET P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A

A pályázat kiírója:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) nyilvános pályázatot hirdet a kezelésében lévő 11 millió Ft-os pénzkeret elosztására.


A pályázat célja:

A Budapest Főváros II. kerületében élő lakosok számára biztosított szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó programok támogatása. Támogatás nyújtható: prevenciós, egészségmegőrző programokhoz, alacsony-küszöbű ellátásokhoz, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek szabadidős tevékenységéhez, foglalkoztatásához, fogyatékkal élők kommunikációját segítő programjaihoz, gyermekotthonok prevenciós programjaihoz, közösségteremtő, önkéntes tevékenységet támogató programokhoz, családon belüli erőszak megelőzése, kezeléséhez, mentálhigiénés segítő programokhoz, generációk közötti kapcsolatot erősítő programokhoz, valamint esélyegyenlőségi programok támogatásához.


A pályázat benyújtására jogosult:

A pályázók köre:

költségvetési szervek, egyházak és a vallási tevékenységet végző szervezetek, civil szervezetek, akik Budapest Főváros II. kerületében szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi programokat valósítanak meg.


Pályázati időszak:

Pályázni kizárólag 2024. január 1. – 2024. december 31. közötti időszakban megvalósuló (vagy már megvalósult) programmal/programokkal lehet.


A pályázatot az alábbi programokra lehet benyújtani
(regisztrációs számok):

1 - gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek,

2 - családsegítésre irányuló szakmai programok,

3 - szociális rehabilitációval foglalkozó programok,

4 - fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységek,

5 - fogyatékkal élők kommunikációját, sport és szabadidőtevékenységét segítő programok,

6 – közösség-fejlesztési programok,

7 - aktív időskort támogató programok,

8 - esélyegyenlőségi programok,

9- szabadidős programok, csapatépítő tréning, üdülési lehetőség az önkormányzati fenntartású balatoni, velencei táborokban,

10 – generációk együttműködését segítő programok,

11 - hajléktalanok ellátására irányuló tevékenységek,

12 –mentálhigiénés programok,

13 – egészségmegőrző programok, előadások,

14 - családon belüli, iskolai, munkahelyi erőszak megelőzésére, kezelésére irányuló programok,

15- önkéntes tevékenységet támogató programok,

16 – drog-prevenciós programok

17 – gyermekotthonok prevenciós programjai


A pályázat elbírálásának főbb szakmai szempontjai:

- a pályázati program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,

- a kerületben élő hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők, idősek, gyermekek célcsoportjának bevonása a programba,

- a pályázati programba bevont lakossági kör bemutatása, a második kerületi gyermekek illetve felnőttek száma, köre,

- a program hagyományőrző, hagyományteremtő, közösségteremtő, közösségformáló szerepének kifejtése,

- a pályázati program kapcsolódása a II. kerület Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához

https://masodikkerulet.hu/rendeletek-szabalyzatok/szabalyzatok

- a költségvetés megalapozottsága, áttekinthetősége,

- költséghatékonyság: kiadások szükségessége és összhangja a pályázat szakmai részével.


A Pályázat finanszírozása:

A támogatás kizárólag a megpályázott program(ok)hoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó szervezet működési kiadásaihoz nem használható fel.

Több program esetén minden programhoz önálló költségvetést és az elszámolásnál külön-külön részletezett beszámolót kell benyújtani. Egy pályázat legfeljebb 2 programot, rendezvényt, tevékenységet tartalmazhat.

A pályázónak nyilatkoznia kell a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton való részvételéről és a megpályázott összegről.

A költségvetést ezer forintokban számolva kell elkészíteni.

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximálisan 90 %. (Az önrésszel nem kell elszámolni.) A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrész forrását (saját, egyéb pályázat, stb.)

A megítélt támogatási összeg folyósítása az önkormányzati fenntartású intézmények esetén előirányzat módosítással, a civil és egyházi pályázóknál „támogatási szerződés” megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra, átutalással történik. A szerződés megkötését megelőzően megvalósult pályázati program esetében a támogatás utófinanszírozású, a támogatás folyósítását követően megvalósuló pályázati program esetében a támogatás előfinanszírozású.


A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt

négyféle módon lehet beküldeni:


1. Postai úton

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 db. példányban kell benyújtani postai úton eredetben a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Szociálpolitikai Keret 2024.„jeligét.


2. Elektronikus úton e-mail-ben

Az e-mailen beküldött pályázat esetén a pályázati anyagot aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve, PDF formátumban kell a [email protected] e-mail címre elküldeni.


3. Ügyfélkapun E-papír útján,
amely a epapir.gov.hu oldalon érhető el.

Az E-papírt az alábbiak szerint kell kitölteni:

 • Címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 • Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
 • Ügytípus: szociális ügyek
 • Hivatkozási szám: XIII-/2024
 • Levél tárgya: Szociálpolitikai Keret pályázat
 • Levél szövege: Pályázat rövid leírása
 • Csatolni kell: a kapcsolódó kitöltött pályázati nyomtatványt és a mellékleteketCím: 1024 Budapest, Margit krt. 15-17.

4. Személyesen az Intézményirányítási Osztálynál

A személyes ügyfélfogadás és a telefonos ügyfélszolgálat munkarendje:

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:30
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Csak az egyik módon szükséges benyújtani a pályázatot!


Benyújtási határidők, pályázati időszak:

2024. március 27. – 2024. április 26.


Hiánypótlás:
felszólítást követő 5 munkanapon belül.

A határidők módosítására nincs lehetőség, a beérkezett pályázatokat, és - a hiánypótlási felhívás után is - tartalmilag hiányos pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.


Jogorvoslat:
a döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.


Elszámolás, számlák benyújtása:
legkésőbb 2025. január 10-éig.


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


A pályázattal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon egy példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani.


A nyomtatványok a pályázati adatlapokkal és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt letölthető az önkormányzat honlapjáról:
https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról.

Egy pályázó 1 db pályázatot, s legfeljebb 2 pályázati programra nyújthat be kérelmet. (Több programhoz kért támogatás esetében is 1 adatlapot, de programonként külön szakmai és költségvetési mellékletet kell kitölteni!)

Kötelező pályázati mellékletek és nyilatkozatok csatolása civil és egyházi szervezetek esetén:

1. Mellékletek

1.1. Új pályázó esetén

a) bírósági bejegyzés, működési engedély, alapító okirat vagy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16-18.§-aiban szabályozott igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolata (a dokumentum online letölthető verziója is megfelelő);

b) a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy hitelesített másolata;

c) amennyiben a pályázat megvalósításában pénzügyi lebonyolító szervezet működik közre, akkor a pénzügyi lebonyolító szervezet és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodás eredeti vagy hitelesített másolata.


A kötelező mellékleteket a támogatási szerződés aláírásának napjáig kell csatolni.


1. 2. A Szociálpolitikai Keret pályázatra 2023. évben is pályázó esetében:

a) amennyiben a szervezet alapadataiban nem történt változás „Nyilatkozat az alapadatokról” melléklet benyújtása


A Nyilatkozat a pályázat benyújtásával egyidejűleg történik
(3. sz. melléklet)


Ha az adatokban változás történt az 1.1. pont szerinti mellékletek nyújtandók be.


II.1. Nyilatkozatokat (egyházi és civil pályázó esetén):

 1. a pályázó nyilatkozata, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik (a nyilatkozaton kívül a NAV igazolást a támogatási szerződés megkötésének napjáig csatolni is szükséges, online verzió is letölthető)
 2. közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került
 3. a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény () 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 4. a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.


II.2. Nyilatkozat (költségvetési szerv esetén)

Az intézmény vezetőjének nyilatkozata arról, hogy a pályázati önrésszel rendelkezik. (5. sz. melléklet)


A pályázat elbírálása:

Amennyiben a beérkezett pályázat ellenőrzése során hiányosság kerül megállapításra, az ügyintéző a pályázót 1 alkalommal - elektronikus úton - hiánypótlásra hívja fel. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját.


Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívástól számított 5 (öt) napon belül benyújtásra kerül.


A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai követelmények figyelembevétele mellett a pályázatok elbírálását a Bizottság végzi.


A pályázatok eredményéről a döntést követő 5 munkanapon belül minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!


Ezúton felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a sikeres pályázás érdekében az elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon a pályázati időszakban.


A pályázat elbírálásának időpontja: 2024. év május hónap.

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


A pályázatok elutasítása esetén a döntést a Bizottság nem indokolja.


A pályázati összeg elszámolása

A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt szabályok szerinti, a szervezet nevére kiállított és a támogatott feladat megvalósításához kapcsolódó beszerzésekről szóló hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót a pályázat megvalósítását követő 30 napon belül, több pályázati elem esetén a legutolsó program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. január 10. napjáig a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályához (1024 Budapest, Margit krt.15-17.) kell eljuttatni postai úton, személyesen vagy a beadásnál megjelölt elektronikus módon.


A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.


Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását az Intézményirányítási Osztály ellenőrizheti.


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Németh Ágnes

tel: 06-30-398-9560

e-mail: [email protected]


A pályázat kötelező mellékletei:

 1. pályázat részletes szakmai leírása
 2. részletes költségvetés
 3. mellékletek csatolása a pályázati felhívás I.1.1. vagy 1.2. pontja alapján
 4. nyilatkozatok csatolása (pályázati felhívás II.)
 5. nyilatkozat önkormányzati fenntartású költségvetési szerv esetén
 6. elszámoló lap (civil és egyházi fenntartó)
 7. elszámoló lap (önkormányzati költségvetési itézmény)

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás

Adatlap

3. sz. nyilatkozat

4. sz. nyilatkozat

5. sz. nyilatkozat

Elszámoló lap

Elszámoló lap önkormányzati intézményeknek

Archív