2023. június 10.

„CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM” pályázati felhívás

Kulcsszavak Megosztás

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság „CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM” pályázati felhívása a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására

A pályázat kiírója:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Csináld Magad Társadalom!” nyilvános pályázatot hirdet a II. kerületi magánszemélyek közösségi aktivitásának támogatására.

A lakosság által megpályázható összkeret 1.000.000 Ft

A pályázatonként elnyerhető maximális keret 150 000 Ft.

1. PÁLYÁZAT CÉLJA – Milyen programokat várunk?

Célunk a közösségi önszerveződés ösztönzése, ezért a II. kerület lakossága által a kerületben megvalósított nyilvános, beltéri vagy kültéri közösségépítő programokat, rendezvényeket, kisebb és nagyobb kreatív közösségi ötleteket támogatjuk.

A program témája, tartalma és formája szabadon választható, amennyiben az egy helyi közösséget megmozgat (pl. társasház, utca, tér, környék, településrész lakói stb.), a helyi közösség igényeire, adottságaira, jellegzetességére épül, vagy éppen ezek megismerését, az emberek közti kapcsolódást, közösséggé válást segíti elő.

Első sorban olyan programokat várunk, melyekben

 • a résztvevők aktív szerepet töltenek be, a kidolgozásban és/vagy a megvalósításban egyaránt;

 • minél több helyi résztvevő csatlakozik, kapcsolódik;

 • egy kisközösség, pl. utcai szomszédság, társasház, helyi klub stb. tagjai megosztják történeteiket, készségeiket, tudásukat egymással és az érdeklődőkkel, bevonják egymást tevékenységeikbe;

 • a különböző generációk találkozhatnak egymással;

 • szerepet kap a fenntartható életmód, a környezettudatosság, a szociális érzékenység; a hagyományápolás és értékmegőrzés;

 • hangsúlyos szerepet kap az önkéntesség;

 • a résztvevők közösen hoznak létre valami újszerűt;

 • a hagyományteremtés, a program folytatásának lehetősége.


Fenti jellemzők összességének nem kötelező egy adott projekten belül megfelelni, de az elbírálásnál előnyt jelent, ha minél több szempontot beépít és részletesen kifejt a pályázó.

2. PÁLYÁZÓK KÖRE – ki adhat be pályázatot:

Budapest II. kerületben lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemélyek.

Civil szervezetet társpályázóként, vagy egyéb módon bevonni a pályázatba megengedett, azonban ez esetben a pályázó magánszemély fejtse ki beadványában a bevonni kívánt civil szervezet hozzáadott értékét, szerepét, vagy szükségességét a projekt megvalósításánál! Intézmények és civil szervezetek a lakossági pályázaton önállóan nem pályázhatnak, a társpályázói szerepet részletesen indokolni kell.

(Kérjük, támasszák alá, hogy nem a szervezet, intézmény programját valósítják meg, hanem a szervezetek segítik a pályázókat a programjaik megvalósításában.)

Korábbi pályázók is nyújthatnak be pályázatot. Ez esetben előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a korábbi programokhoz képest újdonsággal bővültek.

3. HATÁRIDŐK - pályázati időszak:

Pályázatok benyújtása: 2023. április 30. – 2023. június 15.

Hiánypótlás: felszólítást követő 5 munkanapon belül.

Megvalósítás: 2023. július 1. – 2023. december 31.

Elszámolás, számlák benyújtása: legkésőbb 2024. január 10-éig.

Csak a megvalósítási időszakban keletkezett és dátumozott számlákat áll módunkban befogadni! (2023. július 1. - 2023. december 31.)

4. PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK – kitöltendő dokumentumok, és tájékoztatók:

A pályázati dokumentáció a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt letölthető a https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról.


A hiányos, vagy pontatlan pályázatok hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felszólítást követő 5 munkanapon belül.
Pályázni személyenként egy projektre, egy megvalósítási helyszínre lehet. Projektenként legfeljebb egy pályázó beadványát fogadjuk el.

5. ELBÍRÁLÁS - kik értékelik a pályázatokat, és hogyan:

A pályázati beadványokról a KKSE Bizottság dönt.

Érvényességi feltételek:

 • a programhoz kapcsolódó rendezvény/esemény nyilvános, és látogatható a lakosság számára;

 • a projektet II. kerületi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött személy adja be;

 • a projekt megvalósítása II. kerületi helyszínen történik;

 • a költségvetés részletes, a tervezett költségek megalapozottak.

Tartalmi szempontok és pontozás:

 • a program tematikáját részletesen, igényesen fejti ki, kiemelve, hogyan, miért, kiket szólít meg az ötlete, projektje, további szervezőket, helyieket, önkénteseket hogyan vonja be a projektbe - (5 pont)

 • aktív résztvevők bevonása-, bevont szereplő, akik alakítják, saját képükre is formálják a programot (pl. szomszédok, vállalkozások, intézmények, klubok stb.) - (5 pont)

 • szerepet kap ezen szempontok valamelyike: a fenntartható életmód /szociálpolitikai ügy, szolidaritás / generációk találkozása, hagyományápolás és
  értékőrzés - (2 pont)

 • a pályázó kifejti, hogyan tervezi felhasználni a helyi médiát, közösségi médiát - (1 pont)

 • a pályázó kifejti, mitől és hogyan: hagyományteremtő, ismételhető a program / újszerű, értékőrző, kreatív, hiánypótló a program - (2 pont)

 • a pályázó „csináld magad” tevékenységeket épít a programba: feladatmegosztást és interakciót igénylő programelemek, tudás megosztása, személyes történetek, készségek átadása, csoportfoglalkozás, közös problémamegoldás stb. - (5 pont)

 • bizottsági “favorit” pont - (1 pont – a Bizottság tagjaitól)


A pontszámok súlyszámok, kategóriánként részpontszámok is adhatók.

Bekerülési küszöb: legalább 7 pont.

Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,

 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy

 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra,

 • nem felel meg a pályázati célokban és az elbírálási szempontoknál meghatározott feltételeknek,

 • a megvalósítás helyszíneként pártirodát, vagy deklaráltan párthoz köthető szervezet székhelyét, telephelyét jelöli meg.


A pályázatok eredményéről a döntést követő 5 munkanapon belül minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. Az e-mailen kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!

6. TÁMOGATÁS és ELSZÁMOLÁS – előfinanszírozás, elszámolási kötelezettséggel:

A lakosság által megpályázható összkeret 1.000.000 Ft.

A pályázatonként elnyerhető maximális keret 150 000 Ft.

A Bizottság a pályázatok számossága és minősége mentén részösszegek odaítéléséről is dönthet.A támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások, fogyóeszközök, szolgáltatások vásárlására, illetve tárgyi eszközök bérlésére szolgál.

A támogatás bérezésre, élelmiszer vásárlására nem használható fel.

Lásd: Támogatási útmutató.

A) 80% támogatás, 20% önrész:

A támogatást a projekt létrehozásához megpályázott összköltség 80%-a.

A pályázónak legalább 20%-nyi költséget önrészként kell vállalnia.

Például: 150 000 Ft összköltség megpályázása esetén legalább 30 000 Ft önrész szükséges. 70 000 Ft összköltség megpályázása esetén legalább 14 000 Ft önrész szükséges.

Az önrész lehet: az elvégzendő szervezői, cselekvő, vagy adminisztratív önkéntes munka becsült értéke, vagy kölcsönvett eszközök, szolgáltatások becsült értéke, a pályázaton kívül bevont források, stb.

Szerződéskötés:

Az Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt. A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.

B) Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A támogatott a támogatás mértékének megfelelő összegű, és a megpályázott projekthez kapcsolódó tételeket tartalmazó számlákkal köteles igazolni.

A számlákat a pályázónak saját nevére kell kiállítania. A számlák kiállítási dátuma csak a megvalósítási időszakra vonatkozhat: az adott pályázat elbírálását követően 2023 december 31-ig bezárólag.

A költségekről szóló hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót a projektet követően minél hamarabb, de legkésőbb 2024. január 10. napjáig kell eljuttatni az alábbi címre:

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály

(1024 Budapest, Margit krt.15-17.)

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.

C) Visszafizetési kötelezettség:

A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

Nem kaphat támogatást az a személy, aki a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott önkormányzati támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt nem fizette vissza, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását az Intézményirányítási Osztály ellenőrizheti.

7. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt

háromféle úton lehet beküldeni:

Csak az egyik módon szükséges benyújtani a pályázatot!

Az e-mailen beküldött pályázat esetén az eredeti iratokat aláírva, szkennelve, az elektronikus úton beküldött pályázatnál a dokumentum feltöltési lehetőségnél a költségvetés-tervet aláírással ellátva, szkennelve kell feltölteni.

Postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.) címre „Csináld Magad Társadalom” pályázat megjelöléssel kell beküldeni.

Benyújtási határidők:

2023. április 30 – 2023. június 15-ig

A határidők módosítására nincs lehetőség, a beérkezett pályázatokat, és a tartalmilag hiányos pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.

Jogorvoslat: a döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!

A Humánszolgáltatási Igazgatóság munkatársai 2023. május 24-én 15 -17 óra között információs napot tartanak a pályázati programokkal kapcsolatban felmerült kérdésekre. Helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 1024 Budapest, Mecwart liget 1.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Németh Ágnes, tel: 06-30-398-9560, e-mail: [email protected]

Címlap