Hatósági bizonyítvány kiállítása

Megosztás

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 48. § alapján a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki:

„Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.”

 

Ki jogosult az eljárásra: 

Az ingatlan tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazottja által.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet és a hozzá tartozó dokumentációt általános esetben elektronikus (e-Papír) vagy postai úton illetve ügyfélfogadási időben személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

Az építéshatóság engedélyéhez nem kötött rendeltetésváltozás, épületben a rendeltetés módjának, az önálló rendeltetési egységek számának változása esetén:

  • hiánytalanul kitöltött és aláírt kérelem nyomtatvány,
  • a kialakított új rendeltetési egység(ek) megvalósult tényleges állapotát bemutató M=1:100 léptékű alaprajz(ok),
  • tervezői/kivitelezői nyilatkozat, vagy szakértői vélemény az elvégzett építési tevékenység szabályosságáról, a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről (pl. OTÉK),
  • fotódokumentáció.

Kérelemhez beadható, amennyiben már rendelkezésre áll:

  • földhivatal által záradékolt változási vázrajz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy településképi határozat hiányában hatósági bizonyítvány polgármesteri hatáskörben nem állítható ki, ilyen esetben a hatósági bizonyítvány kiadása megtagadásra kerül.

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtása előtt a rendeltetésváltozásra vonatkozó településképi bejelentési eljárást mindenképpen – akár utólag is – le kell folytatni. Az eljárásról szóló tájékoztató itt érhető el:

https://masodikkerulet.hu/node/42034

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 

Az ügyintézési határidő 15 nap, ami az eljárás megindulásának napján a kérelem beérkezését követően kezdődik. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel kérelmezőt.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának, vagy késedelmének időtartama.

Amennyiben a hiánypótlásra való felhívás szükségessége miatt a sommás eljárás lefolytatásának Ákr. 41. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei nem állnak fenn, a teljes eljárás szabályai szerint járunk el. Az ügyintézési határidő a teljes eljárásban az Ákr. 50. § (2) bekezdésének c) pontja alapján hatvan nap.

Jogorvoslati lehetőség: 

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet visszautasító, vagy az eljárást megszüntető döntés ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

A fellebbezést a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve, a Budapest Főváros II. Kerület Polgármesteri Hivatalhoz (1024 Bp., Mechwart liget 1.) lehet benyújtani elektronikus (e-Papír) vagy postai úton, illetve a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) személyesen.

A fellebbezés 3000 forintos illetékét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 12001008-00201761-00100004 számú számlaszámára kell megfizetni. Az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni.

A hatósági bizonyítvány kiadását megtagadó, a közléssel véglegessé váló döntés ellen közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címezve, azonban a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatnál (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) kell benyújtani három példányban.

A kötelező elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint gazdálkodó szervezet, illetve jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet elektronikus úton a www.masodikkerulet.hu honlapon keresztül űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével a P01-es űrlap használatával köteles benyújtani a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzathoz.

Jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetlevelet erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti, a nyomtatvány a www.birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok címről tölthető le.

Vonatkozó jogszabályok: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros II. kerületének Építési Szabályzatáról (KÉSZ)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (TKR.)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Szervezeti egység: 
Épített Környezetért Felelős Igazgatóság – Településképi Bejelentési Osztály
Élethelyzet: 
Településképvédelmi ügyek

Ügyintézés