Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.06.01 00:00

Pályázati felhívás - "Csináld magad társadalom"

Kulcsszavak Megosztás

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság „CSINÁLD MAGAD TÁRSADALOM” pályázati felhívása

A pályázat kiírója:


A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) „Csináld Magad Társadalom!” nyilvános pályázatot hirdet a kezelésében lévő 1 000. 000. Ft pénzkeret elosztására.


A pályázat célja:

A közösségi önszerveződés ösztönzése. A II. kerület lakossága által a kerületben megvalósított, nyilvános közösségépítő programok, lakossági rendezvények támogatása. Olyan programterveket várunk, amelyekhez kapcsolódhat a lakosság, szerepet kap a részvételiség, a helyi erőforrások bemutatása, a kreativitás, a helyi identitás kifejeződése, a generációk találkozása. A tematika bármilyen, egy helyi közösséget (pl.: társasház, utca, környék lakói, stb.) megmozgató tartalmú lehet.

A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások, fogyóeszközök vásárlására, illetve tárgyi eszközök bérlésére szolgál. A támogatás bérezésre nem használható fel.


A pályázat benyújtására jogosult:

az a II. kerületben lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött magánszemély, aki a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit.


A pályázat benyújtása

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon (2. sz. melléklet) egy példányban a mellékletekkel és a nyilatkozatokkal (3. sz. melléklet) együtt kell benyújtani.

Az adatlapok letölthetőek a nyomtatványokkal és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt a https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról.


Pályázni személyenként egy projektre, egy megvalósítási helyszínre lehet. Projektenként legfeljebb egy pályázó beadványát fogadjuk el.

A hiányos, vagy pontatlan pályázatok hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felszólítást követő 5 munkanapon belül.


Pályázati időszak:

Pályázni kizárólag 2022. július 1. – 2022. december 31. közötti időszakban megvalósuló programmal lehet.


Pályázatok benyújtása: 2022. május 8. - 2022. május 31.


A pályázatok elbírálási határideje: 2022. június hónap


A pályázat támogatása:
A teljes pályázati költségvetés maximum 80%-os mértékéig támogatható. A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. (Az önrész lehet az elvégzendő munka becsült értéke vagy kölcsönzött eszközök, szolgáltatások értéke is.)


A támogatás mértékének felső határa pályázatonként: bruttó 150 000 Ft. ( A költségvetés készítéséhez a „Pályázati útmutató” nyújt segítséget)

A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra való átutalással történik.


Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt szabályok szerinti, a pályázó nevére kiállított és a támogatott feladat megvalósításához kapcsolódó költségekről szóló hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót legkésőbb 2023. január 31. napjáig a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályához (1024 Budapest, Margit krt.15-17.) kell eljuttatni.

A támogatott a programhoz kapcsolódó költségeket a támogatás mértékének megfelelő összegű számlákkal köteles igazolni az elszámolási határidő végéig.


Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.


A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra való felszólítást követő 5 munkanapon belül.


A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

Nem kaphat támogatást az a személy, aki a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott önkormányzati támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt nem fizette vissza, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását az Intézményirányítási Osztály ellenőrizheti.


A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje 2022. május 31.

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt elektronikus úton a [email protected] e-mail címre vagy postai úton lehet beküldeni. Az elektronikus úton beküldött pályázat esetén az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni. Postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.) címre „Csináld Magad Társadalom” pályázat megjelöléssel kell beküldeni.


A határidő módosítására nincs lehetőség.
2022. május 31. napja 24 óra után elektronikus úton beküldött vagy postára adott, valamint a fenti kiírás szerint tartalmilag hiányos pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.


Jogorvoslat:
a döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.


A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni!


Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra,
 • nem felel meg a pályázati célokban és az elbírálási szempontoknál meghatározott feltételeknek,
 • a megvalósítás helyszíneként pártirodát, vagy deklaráltan párthoz köthető szervezet székhelyét, telephelyét jelöli meg.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • a részvételiség (a látogatók minél inkább aktív résztvevői, alakítói is a programnak),
 • “csináld magad” tevékenységek, közösségi tudás és készségek megosztása,
 • minél több, a pályázati programba bevont/bevonni kívánt II. kerületi résztvevő,
 • generációk találkozása,
 • a program újszerűsége, kreativitása,
 • a program hagyományteremtő lehetőségei,
 • a fenntartható életmódhoz kapcsolódik,
 • a programhoz kapcsolódó rendezvény/esemény nyilvánosan látogatható a lakosság számára;
 • a projekt megvalósítása II. kerületi helyszínen történik; (Amennyiben szükséges: a pályázathoz mellékelve meg kell küldeni a területhasználati engedély-, vagy tulajdonosi hozzájárulás másolatát)
 • a rendezvény menetének megadása: programfüzet, illetve szórólap-, poszter-terv, (vázlat beadása)
 • a helyi közösségi- és egyéb média felületek lehetőségeinek felhasználása a programhoz,
 • a program költségvetése megalapozott, áttekinthető.


A pályázat elbírálása:

A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai követelmények figyelembevétele mellett a pályázatok elbírálását a Bizottság végzi.


A pályázatok eredményéről a döntést követő 5 munkanapon belül minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!


A pályázatok elutasítása esetén a döntést a Bizottság nem indokolja.


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Németh Ágnes, tel: 06-30-398-9560, e-mail: [email protected]

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei:

 • Pályázati adatlap
 • A pályázat szakmai kifejtése
 • Költségvetési terv
 • A pályázó nyilatkozatai

Letölthető dokumentumok:

Archív