Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.05.01 00:00

Pályázati felhívás előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatására

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet

előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatására


A p
ályázat célja:

- az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek értékteremtő munkájának támogatása,

- az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési feltételeinek javítása,

- a kerületi együttműködés kialakítása, meghatározása,

- a kerületi kulturális élet sokszínűségének gyarapítása,

- biztosítsa a közpénzek hatékony és átlátható felhasználását,


A p
ályázati támogatás forrása: 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.23.) rendelet 9. sz. tábla II/a/2. és II/c/4. sor Kulturális, közművelődési és színházi keret”.


A támogatásra rendelkez
ésre álló keretösszeg: 18.500.000 Ft


A támogatá
s formája: vissza nem térítendő támogatás


A p
ályázat finanszírozása: a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.

A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).


lyázati időszak: pályázni 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban megvalósult, vagy megvalósuló előadásokkal, kulturális programokkal és projektekkel, ezekkel kapcsolatos költségekkel, kiadásokkal lehet. Az előadásszámokat (a művészeti projekteket is beleértve) online vagy élő előtt lejátszott előadásokkal lehet kiváltani.


A p
ályázati feltételek, a pályázók köre:

lyázatot nyújthat be:

 • színházak: a II. kerületben állandó játszóhellyel rendelkező, előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy fenntartója, melynek fő tevékenysége előadó-művészeti tevékenység,
 • zeneművészeti szervezetek - énekkar, zenekar - és táncművészeti szervezetek, - táncegyüttes - vagy fenntartójuk: fővárosi székhellyel rendelkező szervezetek, de programjaikkal - igazoltan - kerületi helyszínen, előadáson szerepelnek, itt mutatják be azokat.
 • Non-profit és / vagy közhasznú kulturális intézmények, amelyek a II. kerületben valósítják meg a pályázat tárgyát képező kulturális programukat, előadásaikat.

Nem nyújthat be pályázatot:

- magyar állam által fenntartott vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet.


Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program támogatása kérhető.


A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.


Elszámolhat
ó költségek:

Közvetlenül projekthez, tevékenységhez kapcsolódó működési költségek:

 • esetenkénti helyszín bérleti díja,
 • a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang- és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díja,
 • reklám és PR-költség,
 • jogdíj,
 • alkotók, közreműködők, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése (dologi költség)


A költségek között nem számolhatók el működtetésével kapcsolatos kiadások: az állandó játszóhelyet biztosító helyszín bérleti díja, rezsi költség, alkalmazottak bére, stb.


A p
ályázati anyag tartalma:

1. a pályázó szervezet neve és adatai, a szervezet működésének, tevékenységének bemutatása (szakmai és gazdasági), valamint igazolás arról, hogy a pályázó a pályázati körbe tartozik.

2. a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahova a támogatás átutalását a pályázó kéri,

3. a program célja, részletes leírása legfeljebb két oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka, a program tervezett költsége (költség nemenként), az igényelt támogatás összege,

4. a kerületi kulturális életébe történő részvételi elképzeléseket, a kerületi kulturális szervezetek együttműködésének tervezett, javasolt formáit,

5. nyilatkozat arról, hogy

a) pályázó szervezetnek nincs köztartozása, nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,

b) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra,

c) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e,

d) amennyiben a pályázó 2024-ben már részesült az Önkormányzat által nyújtott támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével,

e) a pályázó törvényes képviselőjének külön nyilatkozata a személyes adatainak pályázattal összefüggésben történő kezelésérő


A p
ályázati keretei és folyamata:

A 4/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletben, valamint a költségvetési rendelet 11. § (2)-(9) bekezdésében foglaltak alapján támogatás az államháztartás alrendszeréből csak elszámolási kötelezettséggel nyújtható. A pályázaton1elnyert összeget a támogatási szerződés megkötését követően pályázó bankszámlájára utalja át az Önkormányzat. A támogatás összege tárgyévre szól, 2024-ben már megvalósult programokra is igényelhető.

A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint - hitelesített számlamásolatokkal igazolva, továbbá fényképpel alátámasztott szöveges beszámolóval - legkésőbb 2025. január 31-ig kell elszámolniuk. Ellenkező esetben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.23.) rendelet 11. § (8) bekezdése értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendő az Önkormányzat részére. A pályázaton elnyert összeg rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre nem fordítható.


Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.


Továbbá támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson.


A p
ályázatok benyújtása

 1. postai úton Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztálya (1027 Budapest, Margit krt. 15/17. ) 1 eredeti példányban vagy
 2. személyesen Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztálya (1027 Budapest, Margit krt. 15/17. ) 1 eredeti példányban vagy
 3. elektronikusan: aláírva pdf formában Rácz Edit részére [email protected] vagy
 4. E papír útján,amely az epapir.govhu oldalon érhető el. Az E-papírt az alábbiak szerint kell kitölteni:
   • Címzett: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
   • Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
   • Ügytípus: kulturális ügyek
   • Hivatkozási szám: XIII/2024.
   • Levél tárgya: lyázat
   • Levél szövege: előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek működési támogatása
   • Csatolni kell: a kapcsolódó kitöltött pályázati nyomtatványt és mellékleteket

  A pályázat benyújtási határideje: 2024. április 30., 16:00 óra


  Az elbírálá
  s időpontja: a benyújtási határidőt követő 30 munkanap


  É
  rvénytelen az a pályázat, amely:

  • a határidő után érkezett be,
  • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtá


  A benyújtott pá
  lyázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni! Hiánypótlásra a felhívásban megjelölt határideig van lehetőség.


  A p
  ályázatok elbírálása: a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.


  A p
  ályázat elbírálásának főbb szempontjai:

  • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
  • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
  • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
  • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősé


  A támogatás utalásának
  és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje:2025. január 31.


  A p
  ályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a

  06 30 545 2132 telefonszámon kérhető.


  A
  lyázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).


  Pályázati felhívás
  lyázati Adatlap

  1.sz. melléklet Nyilatkozat

  2.sz. melléklet Nyilatkozat a pályázati cél megvalósításához megítélt támogatásokról

  3.sz. melléklet Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

  Nyilatkozat az adólevonási jogról

  Archív