Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.10.06 08:13

Pályázati felhívás színházak működési támogatására

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek – színházak működési támogatására

A pályázat célja:

- az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek (színházak) értékteremtő munkájának támogatása,

- a színházak működési feltételeinek javítása,

- a kerületi együttműködés kialakítása, meghatározása,

- a kerületi kulturális élet sokszínűségének gyarapítása,

- biztosítsa a közpénzek hatékony és átlátható felhasználását,

- a COVID-19 járványhelyzet hatásainak mérséklése és enyhítése a II. kerületi előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetekre és a kerület kulturális életére nézve.

A pályázati támogatás forrása: 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) rendelet 9. sz. tábla II/a/21. sor „Színházak működési támogatása”.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázat finanszírozása: a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.

Pályázati időszak: pályázni 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban megvalósuló előadásokkal lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be

- a II. kerületben állandó játszóhellyel rendelkező, előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy fenntartója, melynek fő tevékenysége előadó-művészeti tevékenység,

- szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett hatósági nyilvántartásban.

Nem nyújthat be pályázatot:

- természetes személy, az a szervezet, vagy fenntartója, amely nem szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal által vezetett hatósági nyilvántartásban,

- az a szervezet, vagy fenntartója, amely szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2020.(VI.15.) EMMI rendelet 1.sz. mellékletében,

- állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program támogatása kérhető.

A pályázati anyag tartalma:

1. a pályázó szervezet neve és adatai, a szervezet működésének, tevékenységének bemutatása (szakmai és gazdasági), valamint igazolás arról, hogy a pályázó a pályázati körbe tartozik.

2. a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahova a támogatás átutalását a pályázó kéri,

3. a program célja, részletes leírása legfeljebb két oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka, a program tervezett költsége (költség nemenként), az igényelt támogatás összege,

4. a kerületi kulturális életébe történő részvételi elképzeléseket, a kerületi kulturális szervezetek együttműködésének tervezett, javasolt formáit,

5. nyilatkozat arról, hogy

a) pályázó szervezetnek nincs köztartozása, nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban,

b) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra,

c) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e,

d) amennyiben a pályázó 2020-ban már részesült az Önkormányzat által nyújtott támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével,

e) a pályázó törvényes képviselőjének külön nyilatkozata a személyes adatainak pályázattal összefüggésben történő kezeléséről.

A pályázati keretei és folyamata:

A 4/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletben, valamint a költségvetési rendelet 11. § (2)-(9) bekezdésében foglaltak alapján támogatás az államháztartás alrendszeréből csak elszámolási kötelezettséggel nyújtható. A pályázaton elnyert összeget a támogatási szerződés megkötését követően pályázó bankszámlájára utalja át az Önkormányzat. A támogatás összege tárgyévre szól, 2020-ban már megvalósult programokra is igényelhető.

A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak a támogatási szerződésben rögzített szabályok szerint - hitelesített számlamásolatokkal igazolva, továbbá fényképpel alátámasztott szöveges beszámolóval - legkésőbb 2021. január 8-ig kell elszámolniuk. Ellenkező esetben a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése értelmében a kapott pályázati összeg visszatérítendő az Önkormányzat részére. A pályázaton elnyert összeg rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre nem fordítható.

Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

Továbbá támogatásban nem részesíthetőek a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül, együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti, vagy helyi önkormányzati választáson.

A pályázatokat postai úton: II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Intézményirányítási Osztály 1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy lepecsételve, aláírva elektronikusan:

Rácz Edit részére a [email protected] címen, 1 eredeti példányban.

A pályázat benyújtási határideje: 2020.október 2., péntek 14:00 CET

Az elbírálás időpontja: a benyújtási határidőt követő 7 munkanap

Érvénytelen az a pályázat, amely:

  • a határidő után érkezett be,
  • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.

A benyújtott pályázati anyag nyilvános. Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni! Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén döntését a Bizottság nem indokolja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

  • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
  • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
  • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
  • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.

A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket. Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje: A program megvalósítást követő 30 napon belül!

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a [email protected] címen vagy a

06 30 545 2132 telefonszámon kérhető.

A pályázati adatlapokat itt találja >>>

Pályázati Adatlap

1.sz. melléklet Nyilatkozat

2.sz. melléklet - Nyilatkozat a pályázati cél megvalósításához megítélt támogatásokról

3.sz. melléklet - Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség

fennállásáról, vagy hiányáról

Archív