Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.08.10 10:37

Szociálpolitikai Keret pályázati felhívás

Kulcsszavak Megosztás

A pályázat kiírója:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) nyilvános pályázatot hirdet a kezelésében lévő
8 millió Ft-os pénzkeret elosztására.

A pályázat célja:

A Budapest Főváros II. kerületében élő lakosok számára biztosított szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó programok támogatása. Támogatás nyújtható: prevenciós programokhoz, alacsony-küszöbű ellátásokhoz, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek szabadidős tevékenységéhez, foglalkoztatásához, közösségteremtő programokhoz, aktív időskort, esélyegyenlőségi programok támogatásához, fogyatékkal élők kommunikációját segítő programokhoz, fogyatékkal élők mentálhigiénés segítéséhez, valamint önkéntes tevékenységet támogató programokhoz.

A pályázat benyújtására jogosult:

A pályázat címzettjei lehetnek:

költségvetési szervek, egyházak és a vallási tevékenységet végző szervezetek, civil szervezetek, akik részt vállalnak Budapest Főváros II. kerületében a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában.

Pályázati időszak:

Pályázni kizárólag 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakban megvalósuló (vagy már megvalósult) programmal/programokkal lehet.

A pályázattal kapcsolatos tartalmi és formai követelmények:

A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon egy példányban a mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Az adatlapok letölthetőek a nyomtatványokkal és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt a https://masodikkerulet.hu/palyazatok honlapról.

Egy pályázó 1 db pályázatot nyújthat be. (Több programhoz kért támogatás esetében is 1 adatlapot kell kitölteni!)

Kötelező pályázati mellékletek és nyilatkozatok csatolása civil és egyházi szervezetek esetén:

 1. Mellékletek

1.1. Új pályázó esetén:

 1. a) bírósági bejegyzés, működési engedély, alapító okirat vagy a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16-18.§-aiban szabályozott igazolás 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített másolata (a dokumentum online letölthető verziója is megfelelő);
 1. b) a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának eredeti vagy hitelesített másolata;
 1. c) amennyiben a pályázat megvalósításában pénzügyi lebonyolító szervezet működik közre, akkor a pénzügyi lebonyolító szervezet és a pályázó között létrejött együttműködési megállapodás eredeti vagy hitelesített másolata.

A kötelező mellékleteket a támogatási szerződés aláírásáig kell csatolni.

 1. 2. 2019. évben már pályázó szervezet esetén:
 1. a) amennyiben a szervezet alapadataiban nem történt változás, „Nyilatkozat az alapadatokról” melléklet benyújtása,
 1. b) amennyiben változás történt az alapadatokban az 1.1. pont szerinti összes melléklet benyújtása kötelező.

Az 1.2. a) pont szerinti Nyilatkozat a pályázat benyújtásakor, az 1.2. b) pont szerinti kötelező mellékleteket a támogatási szerződés aláírásáig kell csatolni.

 1. Nyilatkozatokat:
 1. a pályázó nyilatkozata, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik (a NAV igazolást a támogatási szerződés megkötéséig csatolni is szükséges, online verzió is letölthető)
 1. közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került
 1. a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény () 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 1. e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

Pályázat finanszírozása:

A támogatás kizárólag a megpályázott program(ok)hoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó szervezet működési kiadásaihoz nem használható fel.

Több program esetén minden programhoz önálló költségvetést és az elszámolásnál külön-külön részletezett beszámolót kell benyújtani. Egy pályázat legfeljebb 2 programot, rendezvényt, tevékenységet tartalmazhat.

A pályázónak nyilatkoznia kell a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton való részvételéről és a megpályázott összegről.

A költségvetést ezer forintokban számolva kell elkészíteni.

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximálisan 90 %. (Az önrésszel nem kell elszámolni.) A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrész forrását (saját, egyéb pályázat, stb.)

A megítélt támogatási összeg folyósítása az önkormányzati fenntartású intézmények esetén előirányzat módosítással, a civil és egyházi pályázóknál a „támogatási szerződés” megkötését követően, a pályázó által megadott bankszámlaszámra, átutalással történik. A szerződés megkötését megelőzően megvalósult pályázati program esetében a támogatás utófinanszírozású, a támogatás folyósítását követően megvalósuló pályázati program esetében a támogatás előfinanszírozású.

Pályázatot az alábbi programokra lehet benyújtani (regisztrációs számok):

1.- gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek,

2. - drogprevenciós programok,

3 – alacsony-küszöbű ellátások,

4 - családsegítésre irányuló szakmai programok,

5 - szociális rehabilitációval foglalkozó programok,

6 - fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatos tevékenységek,

7 - hajléktalanok ellátására irányuló tevékenységek,

8 – közösség-fejlesztési programok,

9 - az aktív időskort támogató programok,

10 – esélyegyenlőségi programokhoz

11 – fogyatékkal élők kommunikációját segítő programok

12 – fogyatékkal élők mentálhigiénés segítése

13- önkéntes tevékenységet támogató programok.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje 2020. június 30.

A pályázatot a melléklet pályázati adatlapon a pályázatban megjelölt mellékletekkel együtt elektronikus úton a [email protected] e-mail címre vagy postai úton lehet beküldeni. Elektronikus úton beküldött pályázat esetén az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni. Postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.) címre „Szociálpolitikai keret” pályázat megjelöléssel kell beküldeni.

A határidő módosítására nincs lehetőség. 2020. június 30. napja 24 óra után elektronikus úton beküldött vagy postára adott, valamint a fenti kiírás szerint tartalmilag hiányos pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.

Jogorvoslat: a döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

- a pályázati program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,

- a kerületben élő hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők, idősek, gyermekek célcsoportjának bevonása a programba,

- a pályázati programba bevont lakossági kör bemutatása, a második kerületi gyermekek illetve felnőttek száma, köre,

- a program hagyományőrző, hagyományteremtő, közösségteremtő, közösségformáló szerepének kifejtése,

- a pályázati program kapcsolódása a kerület Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához

https://masodikkerulet.hu/rendeletek-szabalyzatok/szabalyzatok

- a költségvetés megalapozottsága, áttekinthetősége.

A pályázat elbírálása:

A pártatlanság, az esélyegyenlőség és a szakmai követelmények figyelembevétele mellett a pályázatok elbírálását a Bizottság végzi.

A pályázatok eredményéről a döntést követő 5 munkanapon belül minden pályázó elektronikus úton értesítést kap. Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!

A pályázatok elutasítása esetén a döntést a Bizottság nem indokolja.

A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt szabályok szerinti, a szervezet nevére kiállított és a támogatott feladat megvalósításához kapcsolódó beszerzésekről szóló hitelesített számlamásolatokat mellékelve, valamint a program megvalósításáról szóló rövid szöveges, fényképes beszámolót a pályázat megvalósítását követő 30 napon belül, több pályázati elem esetén a legutolsó programelem megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 15. napjáig a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályához (1024 Budapest, Margit krt.15-17.) kell eljuttatni.

A támogatási összeg pályázati kiírástól eltérő felhasználása vagy a feladat végrehajtásának meghiúsulása esetén a pályázó a támogatási összeg visszafizetésére köteles.

Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a benyújtott pályázatában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és azt vissza nem fizette, valamint a támogatást kérő tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

A támogatás felhasználását, a program megvalósítását az Intézményirányítási Osztály ellenőrizheti.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2020. év július hónap.

A nyomtatványok a pályázati adatlapokkal és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatóval együtt letölthető az önkormányzat honlapjáról: https://masodikkerulet.hu/palyazatok

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Németh Ágnes

tel: 06-30-398-9560

e-mail: [email protected]

Pályázati adatlap >>>

Pályázati felhívás >>>

Pályázati elszámolás >>>

Nyilatkozat, utmutató >>>

Archív