2020. augusztus 12.

Üres, bérbe vehető helyiségek a II. kerületben

Kulcsszavak Megosztás

TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)tulajdonában álló, a mellékelt csatolt listán szereplő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

Általános tudnivalók

Amennyiben valamelyik, az Önkormányzat tulajdonában álló – a lenti listában szereplő – helyiség  felkeltette érdeklődését, annak megtekintését az Önkormányzat megbízásából eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. . (a továbbiakban: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.) felé kérjük jelezni az [email protected] e-mail címen, ahol a további műszaki információk is beszerezhetők.

Az egyes helyiségekhez a társasházi Alapító okirat mellékletét képező alaprajzok, valamint az ingatlanról készített fényképek feltöltésre kerültek, azonban a helyiségek megtekintése nélkülözhetetlen.

Bérbevételi szándékát a mellékelt formanyomtvány benyújtásával jelezheti.

A cégszerűen aláírt bérbevételi kérelem benyújtható

 • elektronikus úton az [email protected] mail címre,

 • Az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély e-papír formájában a https://epapir.gov.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezést követően, az „önkormányzati igazgatás” témacsoportot, az „ingatlanügyek” ügytípust megjelölve, címzettként a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatot kiválasztva, vagy
 • jogi személy cégkapun keresztül is elküldhetik a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részére (KRID azonosító: 731126931), vagy Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal (KRID: 603162763).
 • postai úton a Budapest 23, Pf.: 21. 1277 címre, vagy
 • személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton annak nyitvatartási rendje szerint (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

  A helyiségek bérbeadásával kapcsolatos rendelkezések az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) tartalmazza, mely rendelet az alábbi linken olvasható:

  https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A0400034.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dii-kerulet

  A helyiségek havi bérleti díjának mértékét a helyben szokásos piaci érték alapján, a Képviselő-testület erről szóló határozatainak megfelelően, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés eredményeként a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság állapítja meg. ( 309-315/2020.(X.29.) és 357/2020.(XI.30.) képviselő-testületi határozatok kivonata)

  A bérbevételi kérelemről az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága dönt.

  Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a természetes vagy jogi személynek, akinek az önkormányzattal szemben adó- vagy bérleti díj hátraléka van. A bérbeadásra, illetőleg az e rendelet szerinti hozzájárulásra mindaddig nem kerülhet sor, amíg a bérlő (leendő bérlő) az önkormányzattal kapcsolatos bérleti (használati) díj vitáját nem rendezte, a vitás bérleti (használati) díj tartozását nem egyenlítette ki.

  A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges a tárgyi helyiségre vonatkozó 3 havi bérleti díjnak megfelelő mértékű összegetű fizessen meg (óvadék) amely összeg nem vagy késedelmes fizetés, károkozás esetén az Önkormányzat, mint Bérbeadó által szabadon felhasználható. A helyiségbérleti jogviszony megszűnésekor az óvadék a bérlő és a bérbeadó közötti elszámolást követően visszajár. A bérbeadó az óvadék összege után kamatot nem fizet.

  Helyiséget bérbe adni határozott, illetőleg határozatlan időre, vagy feltétel bekövetkeztéig lehet. Az Önkormányzat főszabályként határozatlan idejű bérleti szerződést köt.

  Az ingatlanok jelenlegi állapotukban képezik bérbeadás tárgyát, a bérlő által a bérleményben folytatni kívánt tevékenység kialakításához szükséges átalakítást, felújítást a bérlő kizárólagos költségére történik a bérbeadó előzetes jóváhagyása és annak alapján kötött felújítási megállapodás alapján.

  Az átalakítási, felújítási munkálatokkal kapcsolatos részleteket a csatolt tájékoztató tartalmazza.


  A helyiség megfelelő alkalmassá tételének végéig, de legfeljebb 9 (kilenc) hónapig, a helyiséget a bérlő díjfizetési kötelezettség nélkül használhatja a munkálatok elvégzése céljából, amennyiben ezt számára az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága engedélyezte. A bérlőt a díjmentesség csak a munka megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartása esetén illeti meg, a munkálatok elvégzéséhez a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Thtv.) alapján a társasház hozzájárulása szükséges, akkor annak beszerzése a leendő bérlő kötelezettsége.

  A Thtv. 18. § (1) bekezdése értelmében: „A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek megváltoztatott használatához - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel - a közgyűlés hozzájáruló határozata nem szükséges.”

  Ha az ingatlanra bérbevételi kérelmet kívá benyújtani, akkor ebben az esetben szükséges az ingatlan rendeltetési módosításának megváltoztatása, ami a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljáráshoz kötött ( https://masodikkerulet.hu/node/42034 ).

  A bérbevételi kérelemhez csatolni kell a rendeltetési mód váltást tudomásul vevő határozatot vagy azt az állásfoglalást, mely szerint a tevékenység folytatásához településképi bejelentési eljárás lefolytatására nincs szükség.

  Az Önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett térmértékért, valamint ingatlan-nyilvántartási megnevezésért nem vállal szavatosságot.

  Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a természetes vagy jogi személynek, akinek az önkormányzattal szemben adó- vagy bérleti díj hátraléka van.

  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt. ) 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető.

  A Margit-negyedhez tartozó önkormányzati helyiségek bérbeadása

  terület irányadó speciális szabályok

  A Vagyonrendelet 40. § (2) bekezdése értelmében a Margit-negyed területén található helyiségek bérbeadása esetén a Képviselő-testület által létrehozott  Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület (MNDTT) jogosult javaslatot tenni a GTB-nek a bérlő személyére, a benyújtott bérbevételi kérelem értékelésére, valamint a Képviselő-testület az erről szóló határozatainak megfelelően a díj összegére azzal, hogy a GTB közérdekű önkormányzati célból (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátása, az Önkormányzat megbízásából) jogosult a bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályokat a jelen rendeletben foglaltaktól eltérően megállapítani.

  A Margit-negyed az alábbi közterületek által határolt területre terjed ki:

  Zsigmond köz - Elvis Presley park - Árpád fejedelem útja - Germanus Gyula park - Gyóni Géza tér - Bem rakpart - Csalogány utca - Margit körút - Kis Rókus utca - Keleti Károly utca - Kitaibel Pál utca - Bimbó út - Buday László utca - Rómer Flóris utca - Ankara utca - Veronika utca - Mansfeld Péter park - Vérhalom utca - Gül Baba utca - Frankel Leó út.

  A Margit-negyed a területtel határos alábbi utcaszakaszok mindkét oldalát tartalmazza:

  - Keleti Károly utca

  - Kitaibel Pál utca

  - Bimbó út

  - Buday László utca

  - Gül Baba utca

  - Frankel Leó út

  A Képviselő-testület 317/2020.(X.29.) határozata értelmében:

  „a Margit-negyed övezetben található, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja a Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület javaslatára a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság közérdekű önkormányzati célból (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátása) ) , az Önkormányzat megbízásából) a helyben szokásos piaci bérleti díjnál alacsonyabb összegben állapíthatja meg azzal, hogy a bérleti díj nem lehet kevesebb a helyiséget magában foglaló társasház által meghatározott mindenkori közös költség, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja + ÁFA összegénél.

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.). 23. § (3) és (5) bekezdése értelmében:

  „(3) A fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei - önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amely törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátja az (1) bekezdésbe nem tartozó településfejlesztést, valamint településrendezési és településüzemeltetési feladatokat.

  (5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

  1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;

  2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;

  3. a parkolás-üzemeltetés;

  4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet;

  5. helyi településrendezés, településfejlesztés;

  6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);

  7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;

  8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;

  9. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

  10. óvodai ellátás;

  11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

  11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

  12. a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

  13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

  14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

  15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;

  16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőségeket is;

  17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;

  18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;

  19. nemzetiségi ügyek.”

  A fentiek alapján csak akkor lehet a bérbe adandó helyiségbérleti díjat a helyben szokásos piaci bérleti díjnál alacsonyabb összegben megállapítani, ha a leendő bérlő az Önkormányzat megbízásából az Mötv. 23. § (3) és (5) bedésében meghatározott önkormányzati feladatot lát el és erre az Önkormányzattal feladatellátási szerződést köt.

  A Margit-negyeddel kapcsolatos további információk az alábbi linken elérhetők el:

  https://www.margitnegyed.hu/

  Egyebekben a Margit-negyedhez tartozó helyiségek bérbeadására az „Általános tudnivalók” cím alatt leírtak az irányadók.

  A bérbevételi eljárás menetéről további tájékoztatást kérhet a Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársaitól ( [email protected] , 346-5460).

  2021. április

  További dokumentumok:

  - 78/2021.(IV.15.) képviselő-testületi határozat

  - TÁJÉKOZTATÁS HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRŐL

  Az ingatlanok listája - a helyrajzi számra tekintheti meg az ingatlan fotóit, alaprajzát:

  A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. A társasházi közös költségek és társasházi fűtési költségek nettó összegek, +ÁFA kerül felszámításra.

  13308/0/A/23

  Ady Endre utca 1. I. em, Iroda 168m 2

  Társasházi közös költség: 35 280 Ft/hó

  12935/0/A/3

  Ady Endre utca 17. alagsor 3., Iroda 62m 2

  Társasházi közös költség: 20 770 Ft/hó

  13550/21/A/1

  Bem József utca 6. pince, Raktárhelyiség 57m 2

  Társasházi közös költség: 6 413 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13541/1/A/19

  Bem József utca 7. pince, Műhely 81m 2

  Társasházi közös költség: 20 565 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13541/2/A/1
  Bem József utca 9. pince, Raktárhelyiség 55m 2 
  Társasházi közös költség: 17 600 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13482/2/A/1

  Bem rakpart 50. alagsor 1., Műhely 120m2

  Társasházi közös költség: 27 923 Ft/hó

  Összenyitott a 13481/0/A/2 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13481/0/A/2

  Bem rakpart 51. fszt., Iroda 52m2

  Társasházi közös költség: 14 454 Ft/hó

  Összenyitott a 13482/2/A/1 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13479/2/A/24

  Bem rakpart 53. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 10 000 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13478/0/A/2

  Bem rakpart 56. alagsor, Légvédelmi helyiség 54m 2

  Társasházi közös költség: 9 984 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  11015/1/A/1

  Budenz út 13. alagsor, Raktárhelyiség 75m 2

  Társasházi közös költség: 10 920 Ft/hó


  13871/1/A/1

  Csalogány út 3/d. pince, Raktárhelyiség 34m 2

  Társasházi közös költség: 6 786 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 1 638 Ft/óra

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13834/1/A/1
  ​​​​Csalogány utca 7. pince, Raktárhelyiség 65m 2

  Összenyitott a 13834/1/A/2 albetéttel, összes alapterületük együtt 113m 2.


  13834/1/A/2

  Csalogány utca 7. fszt., Raktárhelyiség 113m 2
  Társasházi közös költség: 34 465 Ft/hó

  Összenyitott a 13834/1/A/1 ​​albetéttel, összes alapterületük együtt 113m 2 .

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13761/2/A/3

  Csalogány utca 41. alagsor, Raktárhelyiség 30m 2

  Társasházi közös költség: 7 740 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 6 330 Ft/óra

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13729/1/A/2

  Erőd utca 6. műhely 26 m2

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13152/5/A/2

  Ezredes utca 13. fszt., Légvédelmi helyiség 75m 2

  Társasházi közös költség: 21 401 Ft/hó


  13786/0/A/16

  Fazekas utca 8. pince, Légvédelmi helyiség 60m 2

  Társasházi közös költség: 25 080 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13791/2/A/1

  Fazekas utca 20. fszt., Légvédelmi helyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 12 770 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13807/0/A/2

  Fazekas utca 27. pince, Légvédelmi helyiség 41m 2

  Társasházi közös költség: 15 081 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13195/0/A/72

  Fény utca 15. pince, Légvédelmi helyiség 189m 2

  Társasházi közös költség: 33 007 Ft/hó


  13166/3/A/3

  Fillér utca 9-11. fszt., Légvédelmi helyiség 32m 2

  Társasházi közös költség: 5 792 Ft/hó

  13166/3/A/4

  Fillér utca 9-11. fszt., Raktárhelyiség 10m 2

  Társasházi közös költség: 1 810 Ft/hó

  12101/0/A/1

  Fillér utca 22. pince, Raktárhelyiség 71m 2

  Társasházi közös költség: 17 090 Ft/hó

  13157/2/A/2

  Forint utca 8. fszt. 1., Raktárhelyiség 47m 2

  Társasházi közös költség: 14 570 Ft/hó

  13152/10/A/1

  Forint utca 12. alagsor, Műhely 38m 2

  Társasházi közös költség: 10 120 Ft/hó

  14467/0/A/1

  Fő utca 71. pince, Raktárhelyiség 185m 2

  Társasházi közös költség: 32 482 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  14467/0/B/3

  Fő utca 73. pince, Raktárhelyiség 98m 2

  Társasházi közös költség: 26 000 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  14467/0/B/6

  Fő utca 73. pince, Műhely 118m 2

  Társasházi közös költség: 30 400 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13579/0/A/2

  Fő utca 80. pince, Légvédelmi helyiség 152m 2

  Társasházi közös költség: 24 016 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13486/0/A/26

  Frankel Leó út 3. pince, Légvédelmi helyiség 107m 2

  Társasházi közös költség: 20 220 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13501/0/A/41

  Frankel Leó út 10. pince, Légvédelmi helyiség 52m 2

  Társasházi közös költség: 14 560 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  14484/0/A/2

  Frankel Leó út 21-23. fszt., Iroda 469m 2

  Társasházi közös költség: 107 870 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  14494/1 (25)

  Frankel Leó út 36. fszt., Raktárhelyiség 11m 2
  Csak a 14494/1 (26) irodából közelíthető meg.

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  14494/1 (26)

  Frankel Leó út 36. fszt., Iroda 67m 2 

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  14575/1/A/1

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 38m 2

  Társasházi közös költség: 7 220 Ft/hó

  14575/1/A/2

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

  14575/1/A/3

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 32m 2

  Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó


  14575/1/A/4

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

  14575/1/A/5

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó


  14575/1/A/6

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

  14575/1/A/7

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

  14575/1/A/8

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 32m 2

  Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó

  14575/1/A/9

  Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

  14575/1/A/10

  Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 41m 2

  Társasházi közös költség: 7 790 Ft/hó

  14575/1/A/11

  Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 39m 2

  Társasházi közös költség: 7 410 Ft/hó

  14575/1/A/12

  Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó


  14575/1/A/13

  Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 32m 2

  Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó


  14575/1/A/14

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

  14575/1/A/15

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

  14575/1/A/17

  Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 41m 2

  Társasházi közös költség: 7 790 Ft/hó


  14575/1/A/18

  Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 31m 2

  Társasházi közös költség: 5 890 Ft/hó


  14971/3/A/2

  Frankel Leó út 98. alagsor, Raktárhelyiség 41m 2

  Társasházi közös költség: 16 400 Ft/hó

  13862/0/A/1

  Gyorskocsi utca 42. fszt. Iroda 123 m2

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  12272/5/A/15

  Hankóczy Jenő utca 14. alagsor, Légvédelmi helyiség 53m 2

  Társasházi közös költség: 11 930 Ft/hó


  12272/4/A/15

  Hankóczy Jenő utca 16/a. alagsor, Légvédelmi helyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 11 760 Ft/hó


  12272/3/A/15

  Hankóczy Jenő utca 18. alagsor, Légvédelmi helyiség 56m 2

  Társasházi közös költség: 11 520 Ft/hó


  13500/0/A/1

  Henger utca 9-11. (Frankel Leó út 12.) pince, Raktárhelyiség 126m 2

  Társasházi közös költség: 24 570 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  12273/6/A/15

  Hermann Ottó út 25/c. pince, Légvédelmi helyiség 58m 2

  Társasházi közös költség: 18 554 Ft/hó


  11597/0/A/1

  Hidász utca 15. alagsor, Raktárhelyiség 45m 2

  Társasházi közös költség: 12 906 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 898 Ft/óra

  11000/2/D/23

  Hűvösvölgyi út 10. pince, Raktárhelyiség 10m 2

  Társasházi közös költség: 2 000 Ft/hó


  11000/2/D/24

  Hűvösvölgyi út 10. pince, Raktárhelyiség 8m 2

  Társasházi közös költség: 1 600 Ft/hó


  11445/4/A/1

  Hűvösvölgyi út 101/a. pince, Légvédelmi helyiség 181m 2

  Társasházi közös költség: 54 300 Ft/hó

  13720/2/A/1

  Jurányi utca 4. fszt. 1., Műhely 22m 2

  Társasházi közös költség: 5 500 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13550/31/A/1

  Kandó Kálmán utca 6. pince, Raktárhelyiség 87m 2

  Társasházi közös költség: 23 290 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 5 460 Ft/óra

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13159/4/A/35

  Káplár utca 10/a. pince, Raktárhelyiség 32m 2

  Társasházi közös költség: 7 139 Ft/hó

  13295/11/A/110

  Keleti Károly utca 9. fszt. 4., Raktárhelyiség 90m 2

  Társasházi közös költség: 31 680 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13292/0/A/10

  Keleti Károly utca 14. fszt., Légvédelmi helyiség 44m 2

  Társasházi közös költség: 13 755 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13269/0/A/1

  Keleti Károly utca 16. pince, Raktárhelyiség 62m 2

  Társasházi közös költség: 12 815 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  12868/0/A/1

  Keleti Károly utca 19. alagsor 2., Műhely 15m 2

  Társasházi közös költség: 3 600 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13235/60/A/2

  Keleti Károly utca 28/a. alagsor 2., Műhely 18 m 2

  Társasházi közös költség: 3 600 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13235/46/A/3

  Keleti Károly utca 30-32. pince, Raktárhelyiség 40m 2

  Társasházi közös költség: 12 400 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13235/37/A/12

  Keleti Károly utca 38. pince, Légvédelmi helyiség 41m 2

  Társasházi közös költség: 8 200 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  14567/0/A/3

  Komjádi Béla utca 3. pince, Raktárhelyiség 52m 2

  Társasházi közös költség: 11 960 Ft/hó


  14567/0/A/29

  Komjádi Béla utca 3. pince, Raktárhelyiség 81m 2

  Társasházi közös költség: 18 630 Ft/hó

  10995/0/B/13

  Labanc utca 5. pince, Egyéb helyiség 96m 2

  Társasházi közös költség: 16 257 Ft/hó


  13479/1/A/1

  Lipthay utca 9. pince, Raktárhelyiség 45m 2

  Társasházi közös költség: 10 800 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13490/0/A/54

  Lipthay utca 10. pince, Üzlet 135m 2

  Társasházi közös költség: 15 650 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  14588/0/A/23

  Lukács utca 6. pince, Légvédelmi helyiség 72m 2

  Társasházi közös költség: 15 480 Ft/hó

  13492/0/A/22

  Margit körút 2. alagsor, Légvédelmi helyiség 44m 2

  Társasházi közös költség: 4 224 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13385/0/A/38

  Margit körút 13. fszt., Üzlet 24m 2

  Társasházi közös költség: 3 720 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13372/3/A/1

  Margit körút 25/c. pince, Raktárhelyiség 14m 2

  Társasházi közös költség: 5 195 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13370/0/A/37

  Margit körút 29/a. pince, Légvédelmi helyiség 91m 2

  Társasházi közös költség: 13 650 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13370/0/A/39

  Margit körút 29/a. pince, Raktárhelyiség 60m 2

  Társasházi közös költség: 9 000 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13539/0/A/4

  Margit körút 36. pince, Raktárhelyiség 32m 2

  Társasházi közös költség: 5 280 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13539/0/A/5

  Margit körút 36. pince, Raktárhelyiség 47m 2

  Társasházi közös költség: 7 755 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13619/0/A/43

  Margit körút 40. pince, Műhely 44m 2

  Társasházi közös költség: 8 860 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13619/0/A/44

  Margit körút 40. pince, Műhely 50m 2

  Társasházi közös költség: 10 060 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található. .

  13650/0/A/1

  Margit körút 42. pince, Raktárhelyiség 19m 2

  Társasházi közös költség: 8 170 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13286/0/A/50

  Margit körút 47-49. alagsor, Légvédelmi helyiség 86m 2

  Társasházi közös költség: 8 944 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13687/0/A/2

  Margit körút 58. fszt., Üzlet 48m 2

  Társasházi közös költség: 9 984 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 25 960 Ft/óra

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13687/0/A/5

  Margit körút 58. fszt., Iroda 116m 2

  Társasházi közös költség: 24 128 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 163 240 Ft/óra

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13692/0/A/3

  Margit körút 64/a. fszt., Raktárhelyiség 50m 2

  Társasházi közös költség: 11 800 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

  13264/2/A/1

  Margit körút 73. pince, Raktárhelyiség 47m 2

  Társasházi közös költség: 14 100 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13264/2/A/38

  Margit körút 73. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

  Társasházi közös költség: 12 600 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  12098/0/A/1

  Nyúl utca 18. pince, Műhely 25m 2

  Társasházi közös költség: 9 281 Ft/hó

  13043/16/A/2

  Pasaréti út 6. alagsor, Műhely 24m 2

  Társasházi közös költség: 5 490 Ft/hó


  11561/0/A/13

  Pázsit utca 16. pince, Raktárhelyiség 59m 2

  Társasházi közös költség: 16 480 Ft/hó

  12846/0/A/17

  Ribáry utca 12. alagsor, Raktárhelyiség 28m 2

  Társasházi közös költség: 3 359 Ft/hó

  13676/0/A/158

  Szász Károly utca 2-4. alagsor, Raktárhelyiség 65m 2

  Társasházi közös költség: 16 250 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13670/0/A/43

  Szász Károly utca 3. pince, Légvédelmi helyiség 56m 2

  Társasházi közös költség: 8 512 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


  13119/0/A/2

  Széll Kálmán tér 11. pince, Raktárhelyiség 60m 2

  Társasházi közös költség: 16 800 Ft/hó

  13060/0/A/62

  Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Iroda 21m 2

  Társasházi közös költség: 6 930 Ft/hó

  13060/0/A/59

  Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Iroda 151m 2

  Társasházi közös költség: 52 850 Ft/hó


  13060/0/A/60

  Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Műhely 25m 2

  Társasházi közös költség: 8 750 Ft/hó

  13051/1/A/1

  Szilágyi Erzsébet fasor 35. alagsor, Üzlet 32m 2

  Társasházi közös költség: 9 184 Ft/hó


  13051/1/A/2

  Szilágyi Erzsébet fasor 35. alagsor, Műhely 21m 2

  Társasházi közös költség: 6 216 Ft/hó

  13049/2/A/3

  Szilágyi Erzsébet fasor 37-39. fszt., Vendéglátás 129m 2

  Társasházi közös költség: 29 670 Ft/hó

  13047/6/A/2

  Szilágyi Erzsébet fasor 43/a. alagsor, Iroda 47m 2

  Társasházi közös költség: 13 685 Ft/hó

  13235/34/A/17

  Tizedes utca 3. alagsor, Raktárhelyiség 49m 2

  Társasházi közös költség: 17 150 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13235/35/A/18

  Tizedes utca 5. alagsor, Raktárhelyiség 47m 2

  Társasházi közös költség: 15 510 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13441/0/A/111

  Török utca 3. pince, Vendéglátás 123m 2

  Társasházi közös költség: 23 739 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13436/0/A/34

  Török utca 4. alagsor, Egyéb helyiség 276m 2

  Társasházi közös költség: 91 961 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13437/0/A/2

  Török utca 6. pince, Műhely 27m 2

  Társasházi közös költség: 8 100 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.


  13438/0/A/3

  Török utca 8. alagsor, Műhely 176m 2

  Társasházi közös költség: 32 560 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13439/0/A/2

  Török utca 10. fszt., Műhely 157m 2

  Társasházi közös költség: 65 940 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  14943/7/C/3

  Ürömi utca 24-28. alagsor, Raktárhelyiség 19m 2

  Társasházi közös költség: 3 125 Ft/hó

  14943/7/A/21

  Ürömi utca 24-28-30-32. A ép. pince, Raktárhelyiség 22m 2

  Társasházi közös költség: 3 500 Ft/hó

  14943/7/D/3

  Ürömi utca 30-32. alagsor 3., Iroda 7m 2

  Társasházi közös költség: 1 625 Ft/hó

  Társasházi fűtési díj: 900 Ft/óra


  11458/3/A/1

  Vadaskerti utca 2. alagsor, Műhely 16m 2

  Társasházi közös költség: 5 335 Ft/hó


  13701/3/A/1

  Varsányi Irén utca 19. alagsor,Műterem 92m 2

  Társasházi közös költség: 18 400 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  13806/3/A/14

  Vitéz utca 15/a. pince, Raktárhelyiség 70m 2

  Társasházi közös költség: 5 600 Ft/hó

  Az ingatlan a Margit-negyedben található.

  12269/14/B/1

  Zilah utca 2-8/b. pince, Légvédelmi helyiség 56m 2

  Társasházi közös költség: 17 375 Ft/hó

  51075/0/A/4

  Zsíroshegyi út 77. fszt., Vendéglátás 103m 2

  Társasházi közös költség: 36 110 Ft/hó

  Címlap