2020. augusztus 12.

Üres, bérbe vehető helyiségek a II. kerületben

Kulcsszavak Megosztás

TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, a mellékelt csatolt listán szereplő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

Általános tudnivalók

Minden helyiségben felkeltette érdeklődését, annak megtekintését az Önkormányzat megbízásából eljáró II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. felé jelezheti a [email protected] e-mail címen, ahol a további műszaki információk is beszerezhetők.

Az egyes helyiségekhez annak a társasházi Alapító okirat mellékletét képező alaprajz, valamint az ingatlanról készített fényképek feltöltése került, azonban a helyiségek megtekintése nélkülözhetetlen .

Bérbevételi szándékát a mellékelt formanyomtvány benyújtásával jelezheti.

A cégszerűen aláírt bérbevételi kérelem benyújtható

  • elektronikus úton az [email protected] mail címre,

  • postai úton a Budapest 23, Pf.: 21. 1277 címre, vagy

  • személyesen a Központi Ügyfélszolgálaton annak nyitvatartási rendje szerint (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

A helyiségek bérbeadásával kapcsolatos rendelkezések az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) tartalmazza, mely rendelet az alábbi linken olvasható:

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=ii-kerulet&dbnum=535&docid=A0400034.02R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors%3Fcouncil%3Dii-kerulet

A bérleti díj összegéről a Képviselő-testület által meghatározott induló négyzetméter és számítási képlet alapján értékbecslő készít szakvéleményt, amely a bérbeadásról szóló bizottsági döntésben kerül meghatározásra. ( 309-315/2020.(X.29.) és 357/2020.(XI.30.) képviselő-testületi határozatok kivonata)

A tárgyhónap 15. napjáig beérkezett bérbevételi kérelmek elbírálására a tárgyhónapot követő második hónap végéig kerül sor.

A bérbevételi kérelemről az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága dönt.

A bérleti szerződés megkötéséhez szükséges a tárgyi helyiségre vonatkozó 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékként ( kaució ) ami megfizetése, mely összeg a bérleti jogviszony megszűnése, a bérlő rész tartozás, illetve károkozás nem áll fenn - melybe az óvadék összege beszámításra kerülne -, teljes egészében visszautalásra kerül a bérlő részére.

Az Önkormányzat főszabályként határozatlan idejű bérleti szerződést köt.

Az ingatlanok jelenlegi állapotukban képezik bérbeadás tárgyát, a bérlő által a bérleményben folytatni kívánt tevékenység kialakításához szükséges átalakítást, felújítást a bérlő kizárólagos költségére történik a bérbeadó előzetes jóváhagyása és annak alapján kötött felújítási megállapodása.

Az átalakítási, felújítási munkálatokkal kapcsolatos részleteket a csatolt tájékoztató tartalmazza.

A helyiség megfelelő alkalmassá tételének hétvégéig, de legfeljebb hónapig, a helyiség bérlő díjfizetési kötelezettség nélkül használható az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának engedélyezése. A bérlőt a díjmentesség csak a munka megkezdésére és befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartása esetén illeti meg, így a díjfizetési mentesség utólag, a munkálatok bejelentette és igazolt bejezését követően kerül jóváírásra.

A munkálatok elvégzéséhez a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Thtv.) alapján a társasház hozzájárulása szükséges, akkor annak beszerzése a leendő bérlő kötelezettsége.

A Thtv. 18. § (1) bekezdése értelmében: „A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek megváltoztatott használatához - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel - a közgyűlés jóváhagyó határozata , és az engedélyhez kötött építési munkák esetén a 21. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása nem szükséges.”

Ha az ingatlanra bérbevételi kérelmet kívánja benyújtani, akkor ebben az esetben szükséges az ingatlan rendeltetési módosításának megváltoztatása, ami a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljáráshoz kötött ( https://masodikkerulet.hu/node/42034 ).

A bérbevételi kérelemhez csatolni kell a rendeltetési mód váltást tudomásul vevő határozatot vagy azt az állásfoglalást, mely szerint a tevékenység folytatásához településképi bejelentési eljárás lefolytatására nincs szükség.

Az Önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett térmértékért, valamint ingatlan-nyilvántartási megnevezésért nem vállal szavatosságot.

Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a természetes vagy jogi személynek, akinek az önkormányzattal szemben adó- vagy bérleti díj hátraléka van.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt. ) 11. § (10) bekezdése szerint a nemzeti vagyon hasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető.

A Margit-negyedhez tartozó önkormányzati helyiségek bérbeadása

terület irányadó speciális szabályok

A Vagyonrendelet 40. § (2) bekezdése értelmében a Margit-negyed területén található helyiségek bérbeadása esetén a Képviselő-testület a Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület (MNDTT) jogosult javaslatot tenni a GTB-nek a bérlő személyére, a benyújtásra. bérbevételi határozati kérelem értékelésére, valamint a Képviselő-testület az erről szóló bérleti díj összegére, hogy a GTB közérdekű önkormányzati célból (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátása, az Önkormányzat megbízásából) bérleti jogviszonyra jogosult. vonatkozó szabályokat a Vagyonrendeletben foglaltaktól eltérően megállapítani.

A Margit-negyed az alábbi közterületek által határolt területre terjed ki:

Zsigmond köz - Elvis Presley park - Árpád fejedelem útja - Germanus Gyula park - Gyóni Géza tér - Bem rakpart - Csalogány utca - Margit körút - Kis Rókus utca - Keleti Károly utca - Kitaibel Pál utca - Bimbó út - Buday László utca - Rómer Flóris utca - Ankara utca - Veronika utca - Mansfeld Péter park - Vérhalom utca - Gül Baba utca - Frankel Leó út.

A Margit-negyed a területtel határos alábbi utcaszakaszok mindkét oldalát tartalmazza:

- Keleti Károly utca

- Kitaibel Pál utca

- Bimbó út

- Buday László utca

- Gül Baba utca

- Frankel Leó út

A Képviselő-testület 317/2020.(X.29.) határozata értelmében:

„a Margit-negyed övezetben található, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja a Margit-negyed Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület javaslatára a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság közérdekű önkormányzati célból (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mötv.) meghatározott kötelező feladatok ellátása) ) , az Önkormányzat megbízásából) a helyben szokásos piaci bérleti díj összegét megállapíthatja azzal, hogy a bérleti díj nem lehet kevesebb a helyiségben foglaló társasház által meghatározott mindenkori közös költség, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja + ÁFA összegénél. . .

Az Mötv. 23. § (3) és (5) bekezdése értelmében:

„(3) A fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei - önállóan gyakorolják a települési önkormányzatokat megillető feladat- és hatáskört, amely törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátja az (1) bekezdésbe nem tartozó településfejlesztést, valamint településrendezési és településüzemeltetési feladatokat.

(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;

2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;

3. a parkolás-üzemeltetés;

4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés I. pontjában meghatározott területet;

5. helyi településrendezés, településfejlesztés;

6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;

8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;

9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

10. óvodai ellátás;

11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

12. a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;

15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;

16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítási lehetőségeket is;

17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;

18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;

19. nemzetiségi ügyek.”

A fentiek alapján csak akkor lehet a bérbe adandó helyiségbérleti díj a helyben szokásos piaci bérleti díjjal összegben megállapítani, ha a leendő bérlő az Önkormányzat megbízásából az Mötv. 23. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatot lát el és erre az Önkormányzattal feladatellátási szerződést köt.

A Margit-negyeddel kapcsolatos további információk az alábbi linken elérhetők el:

https://www.margitnegyed.hu/

Egyebekben a Margit-negyedhez tartozó helyiségek bérbeadására az „Általános tudnivalók” cím alatt leírtak az irányadók.

A bérbevételi eljárás menetéről további tájékoztatást kérhet a Budapest II. kerület Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály munkatársaitól ( [email protected] , 346-5460).

2021. április

További dokumentumok:

- 78/2021.(IV.15.) képviselő-testületi határozat

- TÁJÉKOZTATÁS HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉRŐL

Az ingatlanok listája - a helyrajzi számra tekintheti meg az ingatlan fotóit, alaprajzát:

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk. A társasházi közös költségek és társasházi fűtési költségek nettó összegek, +ÁFA kerül felszámításra.

13308/0/A/23

Ady Endre utca 1. I. em, Iroda 168m 2

Társasházi közös költség: 35 280 Ft/hó

12935/0/A/3

Ady Endre utca 17. alagsor 3., Iroda 62m 2

Társasházi közös költség: 20 770 Ft/hó

13550/21/A/1

Bem József utca 6. pince, Raktárhelyiség 57m 2

Társasházi közös költség: 6 413 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13541/1/A/19

Bem József utca 7. pince, Műhely 81m 2

Társasházi közös költség: 20 565 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13541/2/A/1
Bem József utca 9. pince, Raktárhelyiség 55m 2 
Társasházi közös költség: 17 600 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13482/2/A/1

Bem rakpart 50. alagsor 1., Műhely 120m2

Társasházi közös költség: 27 923 Ft/hó

Összenyitott a 13481/0/A/2 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13481/0/A/2

Bem rakpart 51. fszt., Iroda 52m2

Társasházi közös költség: 14 454 Ft/hó

Összenyitott a 13482/2/A/1 albetéttel, közüzemeik egyesítetten kerültek kialakításra.

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13479/2/A/24

Bem rakpart 53. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 10 000 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13478/0/A/2

Bem rakpart 56. alagsor, Légvédelmi helyiség 54m 2

Társasházi közös költség: 9 984 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

11015/1/A/1

Budenz út 13. alagsor, Raktárhelyiség 75m 2

Társasházi közös költség: 10 920 Ft/hó


13871/1/A/1

Csalogány út 3/d. pince, Raktárhelyiség 34m 2

Társasházi közös költség: 6 786 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 1 638 Ft/óra

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13834/1/A/1
​​​​Csalogány utca 7. pince, Raktárhelyiség 65m 2

Összenyitott a 13834/1/A/2 albetéttel, összes alapterületük együtt 113m 2.


13834/1/A/2

Csalogány utca 7. fszt., Raktárhelyiség 113m 2
Társasházi közös költség: 34 465 Ft/hó

Összenyitott a 13834/1/A/1 ​​albetéttel, összes alapterületük együtt 113m 2 .

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13761/2/A/3

Csalogány utca 41. alagsor, Raktárhelyiség 30m 2

Társasházi közös költség: 7 740 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 6 330 Ft/óra

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13729/1/A/2

Erőd utca 6. műhely 26 m2

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13152/5/A/2

Ezredes utca 13. fszt., Légvédelmi helyiség 75m 2

Társasházi közös költség: 21 401 Ft/hó


13786/0/A/16

Fazekas utca 8. pince, Légvédelmi helyiség 60m 2

Társasházi közös költség: 25 080 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13791/2/A/1

Fazekas utca 20. fszt., Légvédelmi helyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 12 770 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13807/0/A/2

Fazekas utca 27. pince, Légvédelmi helyiség 41m 2

Társasházi közös költség: 15 081 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13195/0/A/72

Fény utca 15. pince, Légvédelmi helyiség 189m 2

Társasházi közös költség: 33 007 Ft/hó


13166/3/A/3

Fillér utca 9-11. fszt., Légvédelmi helyiség 32m 2

Társasházi közös költség: 5 792 Ft/hó

13166/3/A/4

Fillér utca 9-11. fszt., Raktárhelyiség 10m 2

Társasházi közös költség: 1 810 Ft/hó

12101/0/A/1

Fillér utca 22. pince, Raktárhelyiség 71m 2

Társasházi közös költség: 17 090 Ft/hó

13157/2/A/2

Forint utca 8. fszt. 1., Raktárhelyiség 47m 2

Társasházi közös költség: 14 570 Ft/hó

13152/10/A/1

Forint utca 12. alagsor, Műhely 38m 2

Társasházi közös költség: 10 120 Ft/hó

14467/0/A/1

Fő utca 71. pince, Raktárhelyiség 185m 2

Társasházi közös költség: 32 482 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


14467/0/B/3

Fő utca 73. pince, Raktárhelyiség 98m 2

Társasházi közös költség: 26 000 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


14467/0/B/6

Fő utca 73. pince, Műhely 118m 2

Társasházi közös költség: 30 400 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13579/0/A/2

Fő utca 80. pince, Légvédelmi helyiség 152m 2

Társasházi közös költség: 24 016 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13486/0/A/26

Frankel Leó út 3. pince, Légvédelmi helyiség 107m 2

Társasházi közös költség: 20 220 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13501/0/A/41

Frankel Leó út 10. pince, Légvédelmi helyiség 52m 2

Társasházi közös költség: 14 560 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

14484/0/A/2

Frankel Leó út 21-23. fszt., Iroda 469m 2

Társasházi közös költség: 107 870 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

14494/1 (25)

Frankel Leó út 36. fszt., Raktárhelyiség 11m 2
Csak a 14494/1 (26) irodából közelíthető meg.

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


14494/1 (26)

Frankel Leó út 36. fszt., Iroda 67m 2 

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

14575/1/A/1

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 38m 2

Társasházi közös költség: 7 220 Ft/hó

14575/1/A/2

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

14575/1/A/3

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 32m 2

Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó


14575/1/A/4

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/5

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó


14575/1/A/6

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

14575/1/A/7

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó

14575/1/A/8

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 32m 2

Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó

14575/1/A/9

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/10

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 41m 2

Társasházi közös költség: 7 790 Ft/hó

14575/1/A/11

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 39m 2

Társasházi közös költség: 7 410 Ft/hó

14575/1/A/12

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 7 600 Ft/hó


14575/1/A/13

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 32m 2

Társasházi közös költség: 6 080 Ft/hó


14575/1/A/14

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/15

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 7 980 Ft/hó

14575/1/A/17

Frankel Leó út 55-57. pince, Légvédelmi helyiség 41m 2

Társasházi közös költség: 7 790 Ft/hó


14575/1/A/18

Frankel Leó út 55-57. pince, Raktárhelyiség 31m 2

Társasházi közös költség: 5 890 Ft/hó


14971/3/A/2

Frankel Leó út 98. alagsor, Raktárhelyiség 41m 2

Társasházi közös költség: 16 400 Ft/hó

13862/0/A/1

Gyorskocsi utca 42. fszt. Iroda 123 m2

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


12272/5/A/15

Hankóczy Jenő utca 14. alagsor, Légvédelmi helyiség 53m 2

Társasházi közös költség: 11 930 Ft/hó


12272/4/A/15

Hankóczy Jenő utca 16/a. alagsor, Légvédelmi helyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 11 760 Ft/hó


12272/3/A/15

Hankóczy Jenő utca 18. alagsor, Légvédelmi helyiség 56m 2

Társasházi közös költség: 11 520 Ft/hó


13500/0/A/1

Henger utca 9-11. (Frankel Leó út 12.) pince, Raktárhelyiség 126m 2

Társasházi közös költség: 24 570 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

12273/6/A/15

Hermann Ottó út 25/c. pince, Légvédelmi helyiség 58m 2

Társasházi közös költség: 18 554 Ft/hó


11597/0/A/1

Hidász utca 15. alagsor, Raktárhelyiség 45m 2

Társasházi közös költség: 12 906 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 898 Ft/óra

11000/2/D/23

Hűvösvölgyi út 10. pince, Raktárhelyiség 10m 2

Társasházi közös költség: 2 000 Ft/hó


11000/2/D/24

Hűvösvölgyi út 10. pince, Raktárhelyiség 8m 2

Társasházi közös költség: 1 600 Ft/hó


11445/4/A/1

Hűvösvölgyi út 101/a. pince, Légvédelmi helyiség 181m 2

Társasházi közös költség: 54 300 Ft/hó

13720/2/A/1

Jurányi utca 4. fszt. 1., Műhely 22m 2

Társasházi közös költség: 5 500 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13550/31/A/1

Kandó Kálmán utca 6. pince, Raktárhelyiség 87m 2

Társasházi közös költség: 23 290 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 5 460 Ft/óra

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13159/4/A/35

Káplár utca 10/a. pince, Raktárhelyiség 32m 2

Társasházi közös költség: 7 139 Ft/hó

13295/11/A/110

Keleti Károly utca 9. fszt. 4., Raktárhelyiség 90m 2

Társasházi közös költség: 31 680 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13292/0/A/10

Keleti Károly utca 14. fszt., Légvédelmi helyiség 44m 2

Társasházi közös költség: 13 755 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13269/0/A/1

Keleti Károly utca 16. pince, Raktárhelyiség 62m 2

Társasházi közös költség: 12 815 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


12868/0/A/1

Keleti Károly utca 19. alagsor 2., Műhely 15m 2

Társasházi közös költség: 3 600 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13235/60/A/2

Keleti Károly utca 28/a. alagsor 2., Műhely 18 m 2

Társasházi közös költség: 3 600 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13235/46/A/3

Keleti Károly utca 30-32. pince, Raktárhelyiség 40m 2

Társasházi közös költség: 12 400 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13235/37/A/12

Keleti Károly utca 38. pince, Légvédelmi helyiség 41m 2

Társasházi közös költség: 8 200 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

14567/0/A/3

Komjádi Béla utca 3. pince, Raktárhelyiség 52m 2

Társasházi közös költség: 11 960 Ft/hó


14567/0/A/29

Komjádi Béla utca 3. pince, Raktárhelyiség 81m 2

Társasházi közös költség: 18 630 Ft/hó

10995/0/B/13

Labanc utca 5. pince, Egyéb helyiség 96m 2

Társasházi közös költség: 16 257 Ft/hó


13479/1/A/1

Lipthay utca 9. pince, Raktárhelyiség 45m 2

Társasházi közös költség: 10 800 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13490/0/A/54

Lipthay utca 10. pince, Üzlet 135m 2

Társasházi közös költség: 15 650 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

14588/0/A/23

Lukács utca 6. pince, Légvédelmi helyiség 72m 2

Társasházi közös költség: 15 480 Ft/hó

13492/0/A/22

Margit körút 2. alagsor, Légvédelmi helyiség 44m 2

Társasházi közös költség: 4 224 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13385/0/A/38

Margit körút 13. fszt., Üzlet 24m 2

Társasházi közös költség: 3 720 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13372/3/A/1

Margit körút 25/c. pince, Raktárhelyiség 14m 2

Társasházi közös költség: 5 195 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13370/0/A/37

Margit körút 29/a. pince, Légvédelmi helyiség 91m 2

Társasházi közös költség: 13 650 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13370/0/A/39

Margit körút 29/a. pince, Raktárhelyiség 60m 2

Társasházi közös költség: 9 000 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13539/0/A/4

Margit körút 36. pince, Raktárhelyiség 32m 2

Társasházi közös költség: 5 280 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13539/0/A/5

Margit körút 36. pince, Raktárhelyiség 47m 2

Társasházi közös költség: 7 755 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13619/0/A/43

Margit körút 40. pince, Műhely 44m 2

Társasházi közös költség: 8 860 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13619/0/A/44

Margit körút 40. pince, Műhely 50m 2

Társasházi közös költség: 10 060 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található. .

13650/0/A/1

Margit körút 42. pince, Raktárhelyiség 19m 2

Társasházi közös költség: 8 170 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13286/0/A/50

Margit körút 47-49. alagsor, Légvédelmi helyiség 86m 2

Társasházi közös költség: 8 944 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13687/0/A/2

Margit körút 58. fszt., Üzlet 48m 2

Társasházi közös költség: 9 984 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 25 960 Ft/óra

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13687/0/A/5

Margit körút 58. fszt., Iroda 116m 2

Társasházi közös költség: 24 128 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 163 240 Ft/óra

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13692/0/A/3

Margit körút 64/a. fszt., Raktárhelyiség 50m 2

Társasházi közös költség: 11 800 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.

13264/2/A/1

Margit körút 73. pince, Raktárhelyiség 47m 2

Társasházi közös költség: 14 100 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13264/2/A/38

Margit körút 73. pince, Légvédelmi helyiség 42m 2

Társasházi közös költség: 12 600 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


12098/0/A/1

Nyúl utca 18. pince, Műhely 25m 2

Társasházi közös költség: 9 281 Ft/hó

13043/16/A/2

Pasaréti út 6. alagsor, Műhely 24m 2

Társasházi közös költség: 5 490 Ft/hó


11561/0/A/13

Pázsit utca 16. pince, Raktárhelyiség 59m 2

Társasházi közös költség: 16 480 Ft/hó

12846/0/A/17

Ribáry utca 12. alagsor, Raktárhelyiség 28m 2

Társasházi közös költség: 3 359 Ft/hó

13676/0/A/158

Szász Károly utca 2-4. alagsor, Raktárhelyiség 65m 2

Társasházi közös költség: 16 250 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13670/0/A/43

Szász Károly utca 3. pince, Légvédelmi helyiség 56m 2

Társasházi közös költség: 8 512 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyed területén található.


13119/0/A/2

Széll Kálmán tér 11. pince, Raktárhelyiség 60m 2

Társasházi közös költség: 16 800 Ft/hó

13060/0/A/62

Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Iroda 21m 2

Társasházi közös költség: 6 930 Ft/hó

13060/0/A/59

Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Iroda 151m 2

Társasházi közös költség: 52 850 Ft/hó


13060/0/A/60

Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. fszt., Műhely 25m 2

Társasházi közös költség: 8 750 Ft/hó

13051/1/A/1

Szilágyi Erzsébet fasor 35. alagsor, Üzlet 32m 2

Társasházi közös költség: 9 184 Ft/hó


13051/1/A/2

Szilágyi Erzsébet fasor 35. alagsor, Műhely 21m 2

Társasházi közös költség: 6 216 Ft/hó

13049/2/A/3

Szilágyi Erzsébet fasor 37-39. fszt., Vendéglátás 129m 2

Társasházi közös költség: 29 670 Ft/hó

13047/6/A/2

Szilágyi Erzsébet fasor 43/a. alagsor, Iroda 47m 2

Társasházi közös költség: 13 685 Ft/hó

13235/34/A/17

Tizedes utca 3. alagsor, Raktárhelyiség 49m 2

Társasházi közös költség: 17 150 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13235/35/A/18

Tizedes utca 5. alagsor, Raktárhelyiség 47m 2

Társasházi közös költség: 15 510 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13441/0/A/111

Török utca 3. pince, Vendéglátás 123m 2

Társasházi közös költség: 23 739 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13436/0/A/34

Török utca 4. alagsor, Egyéb helyiség 276m 2

Társasházi közös költség: 91 961 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13437/0/A/2

Török utca 6. pince, Műhely 27m 2

Társasházi közös költség: 8 100 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.


13438/0/A/3

Török utca 8. alagsor, Műhely 176m 2

Társasházi közös költség: 32 560 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13439/0/A/2

Török utca 10. fszt., Műhely 157m 2

Társasházi közös költség: 65 940 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

14943/7/C/3

Ürömi utca 24-28. alagsor, Raktárhelyiség 19m 2

Társasházi közös költség: 3 125 Ft/hó

14943/7/A/21

Ürömi utca 24-28-30-32. A ép. pince, Raktárhelyiség 22m 2

Társasházi közös költség: 3 500 Ft/hó

14943/7/D/3

Ürömi utca 30-32. alagsor 3., Iroda 7m 2

Társasházi közös költség: 1 625 Ft/hó

Társasházi fűtési díj: 900 Ft/óra


11458/3/A/1

Vadaskerti utca 2. alagsor, Műhely 16m 2

Társasházi közös költség: 5 335 Ft/hó


13701/3/A/1

Varsányi Irén utca 19. alagsor,Műterem 92m 2

Társasházi közös költség: 18 400 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

13806/3/A/14

Vitéz utca 15/a. pince, Raktárhelyiség 70m 2

Társasházi közös költség: 5 600 Ft/hó

Az ingatlan a Margit-negyedben található.

12269/14/B/1

Zilah utca 2-8/b. pince, Légvédelmi helyiség 56m 2

Társasházi közös költség: 17 375 Ft/hó

51075/0/A/4

Zsíroshegyi út 77. fszt., Vendéglátás 103m 2

Társasházi közös költség: 36 110 Ft/hó

Címlap